کمترین: 
663.63
بیشترین: 
677.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
674.5
زمان: 
4/8 23:32
قیمت گازوئیل امروز 8 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 تیر 1397 , 674.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 00:00","price":663.63},{"date":"1397/04/08 00:32","price":664.5},{"date":"1397/04/08 01:00","price":664.88},{"date":"1397/04/08 01:32","price":665.25},{"date":"1397/04/08 02:00","price":664.88},{"date":"1397/04/08 05:00","price":665.5},{"date":"1397/04/08 05:32","price":665.38},{"date":"1397/04/08 06:00","price":664},{"date":"1397/04/08 06:32","price":663.75},{"date":"1397/04/08 07:00","price":664},{"date":"1397/04/08 07:32","price":664.75},{"date":"1397/04/08 08:00","price":665.5},{"date":"1397/04/08 09:00","price":665.38},{"date":"1397/04/08 09:32","price":665.5},{"date":"1397/04/08 10:00","price":664.88},{"date":"1397/04/08 10:32","price":665.63},{"date":"1397/04/08 11:32","price":665.75},{"date":"1397/04/08 12:00","price":666.13},{"date":"1397/04/08 12:32","price":665.38},{"date":"1397/04/08 13:00","price":666.88},{"date":"1397/04/08 13:32","price":667.38},{"date":"1397/04/08 14:08","price":668.13},{"date":"1397/04/08 14:32","price":668.5},{"date":"1397/04/08 15:00","price":673.88},{"date":"1397/04/08 15:32","price":671.63},{"date":"1397/04/08 16:00","price":670.13},{"date":"1397/04/08 16:32","price":669.5},{"date":"1397/04/08 17:00","price":670.38},{"date":"1397/04/08 17:32","price":670.13},{"date":"1397/04/08 18:00","price":669.63},{"date":"1397/04/08 18:32","price":672.38},{"date":"1397/04/08 19:00","price":675.13},{"date":"1397/04/08 19:32","price":674.38},{"date":"1397/04/08 20:00","price":676},{"date":"1397/04/08 20:32","price":677.63},{"date":"1397/04/08 21:00","price":674.88},{"date":"1397/04/08 21:32","price":675.38},{"date":"1397/04/08 22:00","price":676.13},{"date":"1397/04/08 22:32","price":675.88},{"date":"1397/04/08 23:00","price":677.63},{"date":"1397/04/08 23:32","price":674.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398