کمترین: 
2.1697
بیشترین: 
2.2169
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2041
زمان: 
4/8 23:32
قیمت نفت کوره امروز 8 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 تیر 1397 , 2.2041 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 00:00","price":2.1706},{"date":"1397/04/08 00:32","price":2.1744},{"date":"1397/04/08 01:00","price":2.1748},{"date":"1397/04/08 01:32","price":2.1764},{"date":"1397/04/08 02:00","price":2.175},{"date":"1397/04/08 03:00","price":2.1763},{"date":"1397/04/08 03:32","price":2.1752},{"date":"1397/04/08 04:32","price":2.1753},{"date":"1397/04/08 05:00","price":2.1756},{"date":"1397/04/08 05:32","price":2.1749},{"date":"1397/04/08 06:00","price":2.17},{"date":"1397/04/08 06:32","price":2.1697},{"date":"1397/04/08 07:00","price":2.17},{"date":"1397/04/08 07:32","price":2.1735},{"date":"1397/04/08 08:00","price":2.1755},{"date":"1397/04/08 08:32","price":2.1752},{"date":"1397/04/08 09:00","price":2.175},{"date":"1397/04/08 09:32","price":2.1758},{"date":"1397/04/08 10:00","price":2.1735},{"date":"1397/04/08 10:32","price":2.1756},{"date":"1397/04/08 11:00","price":2.1757},{"date":"1397/04/08 12:00","price":2.1772},{"date":"1397/04/08 12:32","price":2.1753},{"date":"1397/04/08 13:00","price":2.1798},{"date":"1397/04/08 13:32","price":2.1825},{"date":"1397/04/08 14:08","price":2.1852},{"date":"1397/04/08 14:32","price":2.1862},{"date":"1397/04/08 15:00","price":2.2039},{"date":"1397/04/08 15:32","price":2.197},{"date":"1397/04/08 16:00","price":2.1913},{"date":"1397/04/08 16:32","price":2.1899},{"date":"1397/04/08 17:00","price":2.1934},{"date":"1397/04/08 17:32","price":2.193},{"date":"1397/04/08 18:00","price":2.1929},{"date":"1397/04/08 18:32","price":2.201},{"date":"1397/04/08 19:00","price":2.2081},{"date":"1397/04/08 19:32","price":2.2077},{"date":"1397/04/08 20:00","price":2.213},{"date":"1397/04/08 20:32","price":2.2169},{"date":"1397/04/08 21:00","price":2.2094},{"date":"1397/04/08 21:32","price":2.2081},{"date":"1397/04/08 22:00","price":2.2104},{"date":"1397/04/08 22:32","price":2.2096},{"date":"1397/04/08 23:00","price":2.214},{"date":"1397/04/08 23:32","price":2.2041}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398