کمترین: 
77.26
بیشترین: 
79.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.03
زمان: 
4/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 تیر 1397 , 79.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 00:00","price":77.27},{"date":"1397/04/08 00:32","price":77.39},{"date":"1397/04/08 01:00","price":77.44},{"date":"1397/04/08 01:32","price":77.53},{"date":"1397/04/08 02:00","price":77.5},{"date":"1397/04/08 02:32","price":77.53},{"date":"1397/04/08 03:00","price":77.5},{"date":"1397/04/08 05:00","price":77.55},{"date":"1397/04/08 05:32","price":77.5},{"date":"1397/04/08 06:00","price":77.36},{"date":"1397/04/08 06:32","price":77.26},{"date":"1397/04/08 07:00","price":77.28},{"date":"1397/04/08 07:32","price":77.4},{"date":"1397/04/08 08:00","price":77.53},{"date":"1397/04/08 08:32","price":77.5},{"date":"1397/04/08 09:00","price":77.49},{"date":"1397/04/08 09:32","price":77.5},{"date":"1397/04/08 10:00","price":77.44},{"date":"1397/04/08 10:32","price":77.54},{"date":"1397/04/08 12:00","price":77.61},{"date":"1397/04/08 12:32","price":77.58},{"date":"1397/04/08 13:00","price":77.77},{"date":"1397/04/08 13:32","price":78.02},{"date":"1397/04/08 14:08","price":78.12},{"date":"1397/04/08 14:32","price":78.3},{"date":"1397/04/08 15:00","price":79.03},{"date":"1397/04/08 15:32","price":78.59},{"date":"1397/04/08 16:00","price":78.41},{"date":"1397/04/08 16:32","price":78.33},{"date":"1397/04/08 17:00","price":78.45},{"date":"1397/04/08 17:32","price":78.39},{"date":"1397/04/08 18:00","price":78.33},{"date":"1397/04/08 18:32","price":78.63},{"date":"1397/04/08 19:00","price":78.94},{"date":"1397/04/08 19:32","price":78.89},{"date":"1397/04/08 20:00","price":79.28},{"date":"1397/04/08 20:32","price":79.39},{"date":"1397/04/08 21:00","price":79.02},{"date":"1397/04/08 21:32","price":79.11},{"date":"1397/04/08 22:00","price":79.19},{"date":"1397/04/08 22:32","price":79.14},{"date":"1397/04/08 23:00","price":79.43},{"date":"1397/04/08 23:32","price":79.03}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399