کمترین: 
73.05
بیشترین: 
74.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.19
زمان: 
4/8 23:32
قیمت نفت سبک امروز 8 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 تیر 1397 , 74.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 00:00","price":73.23},{"date":"1397/04/08 00:32","price":73.28},{"date":"1397/04/08 01:00","price":73.3},{"date":"1397/04/08 01:32","price":73.27},{"date":"1397/04/08 02:00","price":73.28},{"date":"1397/04/08 03:00","price":73.33},{"date":"1397/04/08 03:32","price":73.31},{"date":"1397/04/08 04:32","price":73.36},{"date":"1397/04/08 05:00","price":73.38},{"date":"1397/04/08 05:32","price":73.33},{"date":"1397/04/08 06:00","price":73.1},{"date":"1397/04/08 06:32","price":73.05},{"date":"1397/04/08 07:00","price":73.08},{"date":"1397/04/08 07:32","price":73.29},{"date":"1397/04/08 08:00","price":73.25},{"date":"1397/04/08 08:32","price":73.18},{"date":"1397/04/08 09:00","price":73.19},{"date":"1397/04/08 09:32","price":73.22},{"date":"1397/04/08 10:00","price":73.16},{"date":"1397/04/08 10:32","price":73.23},{"date":"1397/04/08 11:00","price":73.25},{"date":"1397/04/08 11:32","price":73.19},{"date":"1397/04/08 12:00","price":73.22},{"date":"1397/04/08 12:32","price":73.19},{"date":"1397/04/08 13:00","price":73.17},{"date":"1397/04/08 13:32","price":73.31},{"date":"1397/04/08 14:08","price":73.25},{"date":"1397/04/08 14:32","price":73.41},{"date":"1397/04/08 15:00","price":73.52},{"date":"1397/04/08 15:32","price":73.34},{"date":"1397/04/08 16:00","price":73.28},{"date":"1397/04/08 17:00","price":73.42},{"date":"1397/04/08 18:00","price":73.64},{"date":"1397/04/08 18:32","price":73.89},{"date":"1397/04/08 19:00","price":74.14},{"date":"1397/04/08 20:00","price":74.38},{"date":"1397/04/08 20:32","price":74.09},{"date":"1397/04/08 21:00","price":73.92},{"date":"1397/04/08 21:32","price":74.2},{"date":"1397/04/08 22:00","price":74.22},{"date":"1397/04/08 22:32","price":74.11},{"date":"1397/04/08 23:00","price":74.22},{"date":"1397/04/08 23:32","price":74.19}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398