کمترین: 
1235
بیشترین: 
1310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275
زمان: 
4/7 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 7 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 تیر 1397 , 1275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 10:30","price":1237},{"date":"1397/04/07 10:50","price":1236},{"date":"1397/04/07 11:00","price":1237},{"date":"1397/04/07 11:20","price":1236},{"date":"1397/04/07 11:30","price":1235},{"date":"1397/04/07 11:40","price":1237},{"date":"1397/04/07 12:10","price":1264},{"date":"1397/04/07 12:40","price":1260},{"date":"1397/04/07 12:50","price":1266},{"date":"1397/04/07 13:00","price":1269},{"date":"1397/04/07 13:10","price":1272},{"date":"1397/04/07 13:20","price":1268},{"date":"1397/04/07 13:30","price":1272},{"date":"1397/04/07 13:40","price":1292},{"date":"1397/04/07 13:50","price":1293},{"date":"1397/04/07 14:00","price":1300},{"date":"1397/04/07 14:20","price":1299},{"date":"1397/04/07 14:30","price":1307},{"date":"1397/04/07 14:40","price":1306},{"date":"1397/04/07 14:50","price":1308},{"date":"1397/04/07 15:00","price":1310},{"date":"1397/04/07 15:20","price":1305},{"date":"1397/04/07 15:30","price":1306},{"date":"1397/04/07 15:50","price":1301},{"date":"1397/04/07 16:00","price":1299},{"date":"1397/04/07 16:10","price":1294},{"date":"1397/04/07 16:30","price":1297},{"date":"1397/04/07 16:40","price":1295},{"date":"1397/04/07 16:50","price":1294},{"date":"1397/04/07 17:00","price":1283},{"date":"1397/04/07 17:10","price":1278},{"date":"1397/04/07 17:30","price":1276},{"date":"1397/04/07 17:40","price":1272},{"date":"1397/04/07 17:50","price":1270},{"date":"1397/04/07 18:00","price":1271},{"date":"1397/04/07 18:10","price":1274},{"date":"1397/04/07 18:30","price":1275},{"date":"1397/04/07 18:40","price":1282},{"date":"1397/04/07 19:00","price":1281},{"date":"1397/04/07 19:20","price":1272},{"date":"1397/04/07 19:30","price":1271},{"date":"1397/04/07 19:40","price":1274},{"date":"1397/04/07 19:50","price":1290},{"date":"1397/04/07 20:00","price":1288},{"date":"1397/04/07 20:10","price":1286},{"date":"1397/04/07 20:20","price":1276},{"date":"1397/04/07 20:30","price":1275},{"date":"1397/04/07 20:50","price":1279},{"date":"1397/04/07 21:00","price":1280},{"date":"1397/04/07 21:10","price":1275}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399