کمترین: 
973
بیشترین: 
1031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1002
زمان: 
4/7 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 7 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 تیر 1397 , 1002 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 10:20","price":974},{"date":"1397/04/07 10:40","price":973},{"date":"1397/04/07 11:40","price":974},{"date":"1397/04/07 12:00","price":973},{"date":"1397/04/07 12:10","price":995},{"date":"1397/04/07 12:30","price":992},{"date":"1397/04/07 12:40","price":991},{"date":"1397/04/07 12:50","price":995},{"date":"1397/04/07 13:00","price":998},{"date":"1397/04/07 13:10","price":1001},{"date":"1397/04/07 13:20","price":997},{"date":"1397/04/07 13:30","price":1003},{"date":"1397/04/07 13:40","price":1012},{"date":"1397/04/07 13:50","price":1017},{"date":"1397/04/07 14:00","price":1022},{"date":"1397/04/07 14:30","price":1027},{"date":"1397/04/07 14:40","price":1025},{"date":"1397/04/07 14:50","price":1028},{"date":"1397/04/07 15:00","price":1031},{"date":"1397/04/07 15:20","price":1027},{"date":"1397/04/07 15:30","price":1028},{"date":"1397/04/07 15:40","price":1029},{"date":"1397/04/07 15:50","price":1025},{"date":"1397/04/07 16:00","price":1022},{"date":"1397/04/07 16:10","price":1018},{"date":"1397/04/07 16:30","price":1021},{"date":"1397/04/07 16:40","price":1019},{"date":"1397/04/07 16:50","price":1018},{"date":"1397/04/07 17:00","price":1009},{"date":"1397/04/07 17:10","price":1008},{"date":"1397/04/07 17:20","price":1005},{"date":"1397/04/07 17:30","price":1003},{"date":"1397/04/07 17:40","price":1000},{"date":"1397/04/07 17:50","price":999},{"date":"1397/04/07 18:00","price":1000},{"date":"1397/04/07 18:10","price":1001},{"date":"1397/04/07 18:20","price":1003},{"date":"1397/04/07 18:40","price":1009},{"date":"1397/04/07 18:50","price":1008},{"date":"1397/04/07 19:00","price":1006},{"date":"1397/04/07 19:20","price":1001},{"date":"1397/04/07 19:30","price":999},{"date":"1397/04/07 19:40","price":1002},{"date":"1397/04/07 19:50","price":1014},{"date":"1397/04/07 20:00","price":1012},{"date":"1397/04/07 20:10","price":1010},{"date":"1397/04/07 20:20","price":1002},{"date":"1397/04/07 20:30","price":1001},{"date":"1397/04/07 20:40","price":1004},{"date":"1397/04/07 20:50","price":1005},{"date":"1397/04/07 21:00","price":1006},{"date":"1397/04/07 21:10","price":1002}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398