کمترین: 
886
بیشترین: 
938
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
911
زمان: 
4/7 21:00
قیمت کرون سوئد امروز 7 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 تیر 1397 , 911 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 10:20","price":889},{"date":"1397/04/07 10:30","price":888},{"date":"1397/04/07 11:00","price":887},{"date":"1397/04/07 11:20","price":888},{"date":"1397/04/07 11:30","price":887},{"date":"1397/04/07 11:40","price":888},{"date":"1397/04/07 12:00","price":886},{"date":"1397/04/07 12:10","price":905},{"date":"1397/04/07 12:20","price":906},{"date":"1397/04/07 12:30","price":905},{"date":"1397/04/07 12:40","price":903},{"date":"1397/04/07 12:50","price":907},{"date":"1397/04/07 13:00","price":909},{"date":"1397/04/07 13:10","price":911},{"date":"1397/04/07 13:20","price":908},{"date":"1397/04/07 13:30","price":912},{"date":"1397/04/07 13:40","price":920},{"date":"1397/04/07 13:50","price":925},{"date":"1397/04/07 14:00","price":931},{"date":"1397/04/07 14:20","price":932},{"date":"1397/04/07 14:30","price":934},{"date":"1397/04/07 14:40","price":932},{"date":"1397/04/07 14:50","price":934},{"date":"1397/04/07 15:00","price":938},{"date":"1397/04/07 15:20","price":935},{"date":"1397/04/07 15:30","price":934},{"date":"1397/04/07 15:40","price":936},{"date":"1397/04/07 15:50","price":929},{"date":"1397/04/07 16:10","price":927},{"date":"1397/04/07 16:40","price":926},{"date":"1397/04/07 16:50","price":924},{"date":"1397/04/07 17:00","price":918},{"date":"1397/04/07 17:10","price":916},{"date":"1397/04/07 17:20","price":914},{"date":"1397/04/07 17:30","price":913},{"date":"1397/04/07 17:40","price":910},{"date":"1397/04/07 18:10","price":911},{"date":"1397/04/07 18:20","price":910},{"date":"1397/04/07 18:30","price":913},{"date":"1397/04/07 18:40","price":917},{"date":"1397/04/07 18:50","price":918},{"date":"1397/04/07 19:00","price":916},{"date":"1397/04/07 19:20","price":907},{"date":"1397/04/07 19:30","price":905},{"date":"1397/04/07 19:40","price":918},{"date":"1397/04/07 19:50","price":922},{"date":"1397/04/07 20:00","price":920},{"date":"1397/04/07 20:10","price":913},{"date":"1397/04/07 20:20","price":911},{"date":"1397/04/07 20:30","price":912},{"date":"1397/04/07 20:50","price":913},{"date":"1397/04/07 21:00","price":911}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398