کمترین: 
722
بیشترین: 
765
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
744
زمان: 
4/7 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 7 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 تیر 1397 , 744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 10:20","price":723},{"date":"1397/04/07 11:00","price":722},{"date":"1397/04/07 11:20","price":723},{"date":"1397/04/07 11:40","price":724},{"date":"1397/04/07 12:10","price":739},{"date":"1397/04/07 12:40","price":735},{"date":"1397/04/07 12:50","price":739},{"date":"1397/04/07 13:00","price":742},{"date":"1397/04/07 13:10","price":744},{"date":"1397/04/07 13:20","price":742},{"date":"1397/04/07 13:30","price":744},{"date":"1397/04/07 13:40","price":756},{"date":"1397/04/07 14:00","price":758},{"date":"1397/04/07 14:10","price":759},{"date":"1397/04/07 14:30","price":764},{"date":"1397/04/07 14:40","price":763},{"date":"1397/04/07 15:00","price":765},{"date":"1397/04/07 15:20","price":761},{"date":"1397/04/07 15:50","price":758},{"date":"1397/04/07 16:10","price":755},{"date":"1397/04/07 16:30","price":756},{"date":"1397/04/07 16:50","price":755},{"date":"1397/04/07 17:00","price":749},{"date":"1397/04/07 17:10","price":747},{"date":"1397/04/07 17:20","price":746},{"date":"1397/04/07 17:30","price":745},{"date":"1397/04/07 17:40","price":743},{"date":"1397/04/07 18:00","price":744},{"date":"1397/04/07 18:20","price":745},{"date":"1397/04/07 18:40","price":749},{"date":"1397/04/07 19:00","price":747},{"date":"1397/04/07 19:20","price":742},{"date":"1397/04/07 19:30","price":741},{"date":"1397/04/07 19:40","price":743},{"date":"1397/04/07 19:50","price":752},{"date":"1397/04/07 20:00","price":751},{"date":"1397/04/07 20:10","price":750},{"date":"1397/04/07 20:20","price":743},{"date":"1397/04/07 20:30","price":744},{"date":"1397/04/07 20:50","price":746},{"date":"1397/04/07 21:10","price":744}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398