کمترین: 
2.937
بیشترین: 
3.014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.945
زمان: 
4/7 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 تیر 1397 , 2.945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 00:00","price":2.982},{"date":"1397/04/07 00:32","price":2.986},{"date":"1397/04/07 01:00","price":2.989},{"date":"1397/04/07 01:32","price":2.987},{"date":"1397/04/07 02:00","price":2.989},{"date":"1397/04/07 03:32","price":2.987},{"date":"1397/04/07 04:00","price":2.986},{"date":"1397/04/07 04:32","price":2.993},{"date":"1397/04/07 05:00","price":2.99},{"date":"1397/04/07 06:32","price":2.987},{"date":"1397/04/07 07:32","price":2.986},{"date":"1397/04/07 08:00","price":2.982},{"date":"1397/04/07 08:32","price":2.978},{"date":"1397/04/07 09:00","price":2.981},{"date":"1397/04/07 09:32","price":2.978},{"date":"1397/04/07 10:00","price":2.976},{"date":"1397/04/07 10:32","price":2.971},{"date":"1397/04/07 11:00","price":2.97},{"date":"1397/04/07 11:32","price":2.973},{"date":"1397/04/07 12:00","price":2.966},{"date":"1397/04/07 12:32","price":2.969},{"date":"1397/04/07 13:00","price":2.974},{"date":"1397/04/07 14:08","price":2.981},{"date":"1397/04/07 14:32","price":2.982},{"date":"1397/04/07 15:00","price":2.973},{"date":"1397/04/07 15:32","price":2.971},{"date":"1397/04/07 16:32","price":2.973},{"date":"1397/04/07 17:00","price":2.985},{"date":"1397/04/07 17:32","price":2.986},{"date":"1397/04/07 18:00","price":3.001},{"date":"1397/04/07 18:32","price":3.006},{"date":"1397/04/07 19:00","price":3.014},{"date":"1397/04/07 19:32","price":2.985},{"date":"1397/04/07 20:00","price":2.982},{"date":"1397/04/07 20:32","price":2.977},{"date":"1397/04/07 21:00","price":2.973},{"date":"1397/04/07 21:32","price":2.961},{"date":"1397/04/07 22:00","price":2.947},{"date":"1397/04/07 22:32","price":2.942},{"date":"1397/04/07 23:00","price":2.937},{"date":"1397/04/07 23:32","price":2.945}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398