کمترین: 
2.0965
بیشترین: 
2.1212
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1044
زمان: 
4/7 23:32
قیمت بنزین امروز 7 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 تیر 1397 , 2.1044 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 00:00","price":2.098},{"date":"1397/04/07 00:32","price":2.1005},{"date":"1397/04/07 01:00","price":2.1015},{"date":"1397/04/07 01:32","price":2.1005},{"date":"1397/04/07 02:00","price":2.101},{"date":"1397/04/07 03:00","price":2.0985},{"date":"1397/04/07 03:32","price":2.098},{"date":"1397/04/07 04:00","price":2.0965},{"date":"1397/04/07 04:32","price":2.099},{"date":"1397/04/07 05:00","price":2.1005},{"date":"1397/04/07 05:32","price":2.1045},{"date":"1397/04/07 06:00","price":2.106},{"date":"1397/04/07 07:00","price":2.1065},{"date":"1397/04/07 07:32","price":2.1055},{"date":"1397/04/07 08:00","price":2.1045},{"date":"1397/04/07 08:32","price":2.101},{"date":"1397/04/07 09:00","price":2.1025},{"date":"1397/04/07 09:32","price":2.1026},{"date":"1397/04/07 10:00","price":2.1021},{"date":"1397/04/07 10:32","price":2.1015},{"date":"1397/04/07 11:32","price":2.0995},{"date":"1397/04/07 12:00","price":2.1015},{"date":"1397/04/07 12:32","price":2.105},{"date":"1397/04/07 13:00","price":2.1052},{"date":"1397/04/07 13:32","price":2.1009},{"date":"1397/04/07 14:08","price":2.11},{"date":"1397/04/07 14:32","price":2.1125},{"date":"1397/04/07 15:00","price":2.1175},{"date":"1397/04/07 15:32","price":2.1155},{"date":"1397/04/07 16:00","price":2.1135},{"date":"1397/04/07 16:32","price":2.1153},{"date":"1397/04/07 17:00","price":2.1055},{"date":"1397/04/07 17:32","price":2.1065},{"date":"1397/04/07 18:00","price":2.1062},{"date":"1397/04/07 18:32","price":2.113},{"date":"1397/04/07 19:00","price":2.1197},{"date":"1397/04/07 19:32","price":2.1212},{"date":"1397/04/07 20:00","price":2.1145},{"date":"1397/04/07 20:32","price":2.1014},{"date":"1397/04/07 21:00","price":2.1035},{"date":"1397/04/07 21:32","price":2.1015},{"date":"1397/04/07 22:00","price":2.1048},{"date":"1397/04/07 22:32","price":2.1035},{"date":"1397/04/07 23:00","price":2.1039},{"date":"1397/04/07 23:32","price":2.1044}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398