کمترین: 
661.63
بیشترین: 
670.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
665
زمان: 
4/7 23:32
قیمت گازوئیل امروز 7 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 تیر 1397 , 665 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 00:00","price":661.63},{"date":"1397/04/07 00:32","price":662.63},{"date":"1397/04/07 01:00","price":663},{"date":"1397/04/07 02:00","price":663.13},{"date":"1397/04/07 05:32","price":663.75},{"date":"1397/04/07 06:00","price":664.13},{"date":"1397/04/07 06:32","price":663.75},{"date":"1397/04/07 07:00","price":663.5},{"date":"1397/04/07 07:32","price":663.38},{"date":"1397/04/07 08:00","price":663},{"date":"1397/04/07 08:32","price":662.13},{"date":"1397/04/07 09:00","price":662.38},{"date":"1397/04/07 09:32","price":662.63},{"date":"1397/04/07 10:00","price":662.5},{"date":"1397/04/07 10:32","price":662.25},{"date":"1397/04/07 11:00","price":662.5},{"date":"1397/04/07 11:32","price":662.38},{"date":"1397/04/07 12:00","price":663.13},{"date":"1397/04/07 12:32","price":664.63},{"date":"1397/04/07 13:00","price":664.38},{"date":"1397/04/07 13:32","price":662.88},{"date":"1397/04/07 14:08","price":665.63},{"date":"1397/04/07 14:32","price":666.88},{"date":"1397/04/07 15:00","price":670.13},{"date":"1397/04/07 15:32","price":669.63},{"date":"1397/04/07 16:00","price":668.63},{"date":"1397/04/07 16:32","price":669.5},{"date":"1397/04/07 17:00","price":666.88},{"date":"1397/04/07 17:32","price":667.13},{"date":"1397/04/07 18:00","price":666.88},{"date":"1397/04/07 18:32","price":668.13},{"date":"1397/04/07 19:00","price":669.63},{"date":"1397/04/07 20:00","price":666.13},{"date":"1397/04/07 20:32","price":664.38},{"date":"1397/04/07 21:00","price":665},{"date":"1397/04/07 21:32","price":664.38},{"date":"1397/04/07 22:00","price":665.63},{"date":"1397/04/07 22:32","price":664.38},{"date":"1397/04/07 23:00","price":664.63},{"date":"1397/04/07 23:32","price":665}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398