کمترین: 
2.1668
بیشترین: 
2.1928
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1755
زمان: 
4/7 23:32
قیمت نفت کوره امروز 7 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 تیر 1397 , 2.1755 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 00:00","price":2.1668},{"date":"1397/04/07 00:32","price":2.1705},{"date":"1397/04/07 01:00","price":2.1719},{"date":"1397/04/07 01:32","price":2.1709},{"date":"1397/04/07 02:00","price":2.1719},{"date":"1397/04/07 03:00","price":2.1703},{"date":"1397/04/07 03:32","price":2.17},{"date":"1397/04/07 04:00","price":2.1693},{"date":"1397/04/07 04:32","price":2.1713},{"date":"1397/04/07 05:00","price":2.1719},{"date":"1397/04/07 05:32","price":2.1741},{"date":"1397/04/07 06:00","price":2.1757},{"date":"1397/04/07 06:32","price":2.1744},{"date":"1397/04/07 07:00","price":2.1742},{"date":"1397/04/07 07:32","price":2.1732},{"date":"1397/04/07 08:00","price":2.172},{"date":"1397/04/07 08:32","price":2.1688},{"date":"1397/04/07 09:00","price":2.171},{"date":"1397/04/07 09:32","price":2.1707},{"date":"1397/04/07 10:00","price":2.1702},{"date":"1397/04/07 10:32","price":2.1696},{"date":"1397/04/07 11:32","price":2.1685},{"date":"1397/04/07 12:00","price":2.1696},{"date":"1397/04/07 12:32","price":2.1752},{"date":"1397/04/07 13:00","price":2.1749},{"date":"1397/04/07 13:32","price":2.1686},{"date":"1397/04/07 14:08","price":2.1784},{"date":"1397/04/07 14:32","price":2.1821},{"date":"1397/04/07 15:00","price":2.1928},{"date":"1397/04/07 15:32","price":2.1918},{"date":"1397/04/07 16:00","price":2.1871},{"date":"1397/04/07 16:32","price":2.1894},{"date":"1397/04/07 17:00","price":2.1821},{"date":"1397/04/07 17:32","price":2.183},{"date":"1397/04/07 18:00","price":2.1795},{"date":"1397/04/07 18:32","price":2.1829},{"date":"1397/04/07 19:00","price":2.1879},{"date":"1397/04/07 19:32","price":2.1891},{"date":"1397/04/07 20:00","price":2.1786},{"date":"1397/04/07 20:32","price":2.1715},{"date":"1397/04/07 21:00","price":2.1733},{"date":"1397/04/07 21:32","price":2.1722},{"date":"1397/04/07 22:00","price":2.1763},{"date":"1397/04/07 22:32","price":2.1723},{"date":"1397/04/07 23:00","price":2.1722},{"date":"1397/04/07 23:32","price":2.1755}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398