کمترین: 
77.06
بیشترین: 
78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.44
زمان: 
4/7 23:32
قیمت نفت برنت امروز 7 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 تیر 1397 , 77.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 00:00","price":77.06},{"date":"1397/04/07 00:32","price":77.13},{"date":"1397/04/07 01:00","price":77.25},{"date":"1397/04/07 01:32","price":77.22},{"date":"1397/04/07 02:00","price":77.09},{"date":"1397/04/07 02:32","price":77.15},{"date":"1397/04/07 03:00","price":77.13},{"date":"1397/04/07 05:00","price":77.28},{"date":"1397/04/07 05:32","price":77.41},{"date":"1397/04/07 06:00","price":77.47},{"date":"1397/04/07 06:32","price":77.44},{"date":"1397/04/07 07:00","price":77.47},{"date":"1397/04/07 07:32","price":77.42},{"date":"1397/04/07 08:00","price":77.39},{"date":"1397/04/07 08:32","price":77.27},{"date":"1397/04/07 09:00","price":77.31},{"date":"1397/04/07 09:32","price":77.34},{"date":"1397/04/07 10:00","price":77.32},{"date":"1397/04/07 10:32","price":77.3},{"date":"1397/04/07 11:00","price":77.29},{"date":"1397/04/07 11:32","price":77.23},{"date":"1397/04/07 12:00","price":77.29},{"date":"1397/04/07 12:32","price":77.39},{"date":"1397/04/07 13:00","price":77.44},{"date":"1397/04/07 13:32","price":77.13},{"date":"1397/04/07 14:08","price":77.53},{"date":"1397/04/07 14:32","price":77.61},{"date":"1397/04/07 15:00","price":77.91},{"date":"1397/04/07 15:32","price":77.85},{"date":"1397/04/07 16:00","price":77.77},{"date":"1397/04/07 16:32","price":77.91},{"date":"1397/04/07 17:00","price":77.47},{"date":"1397/04/07 17:32","price":77.53},{"date":"1397/04/07 18:00","price":77.57},{"date":"1397/04/07 18:32","price":77.77},{"date":"1397/04/07 19:00","price":77.97},{"date":"1397/04/07 19:32","price":78},{"date":"1397/04/07 20:00","price":77.68},{"date":"1397/04/07 20:32","price":77.19},{"date":"1397/04/07 21:00","price":77.37},{"date":"1397/04/07 21:32","price":77.33},{"date":"1397/04/07 22:00","price":77.5},{"date":"1397/04/07 22:32","price":77.39},{"date":"1397/04/07 23:00","price":77.31},{"date":"1397/04/07 23:32","price":77.44}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398