کمترین: 
72.23
بیشترین: 
73.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.28
زمان: 
4/7 23:00
قیمت نفت سبک امروز 7 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 تیر 1397 , 73.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 00:00","price":72.23},{"date":"1397/04/07 00:32","price":72.33},{"date":"1397/04/07 01:00","price":72.37},{"date":"1397/04/07 01:32","price":72.3},{"date":"1397/04/07 02:00","price":72.29},{"date":"1397/04/07 03:00","price":72.38},{"date":"1397/04/07 03:32","price":72.37},{"date":"1397/04/07 04:00","price":72.33},{"date":"1397/04/07 04:32","price":72.41},{"date":"1397/04/07 05:00","price":72.44},{"date":"1397/04/07 05:32","price":72.48},{"date":"1397/04/07 06:00","price":72.56},{"date":"1397/04/07 06:32","price":72.57},{"date":"1397/04/07 07:00","price":72.62},{"date":"1397/04/07 07:32","price":72.57},{"date":"1397/04/07 08:00","price":72.56},{"date":"1397/04/07 08:32","price":72.47},{"date":"1397/04/07 09:00","price":72.53},{"date":"1397/04/07 09:32","price":72.52},{"date":"1397/04/07 10:00","price":72.5},{"date":"1397/04/07 10:32","price":72.45},{"date":"1397/04/07 11:00","price":72.47},{"date":"1397/04/07 11:32","price":72.36},{"date":"1397/04/07 12:00","price":72.44},{"date":"1397/04/07 12:32","price":72.58},{"date":"1397/04/07 13:00","price":72.64},{"date":"1397/04/07 13:32","price":72.42},{"date":"1397/04/07 14:08","price":72.69},{"date":"1397/04/07 14:32","price":72.66},{"date":"1397/04/07 15:00","price":72.89},{"date":"1397/04/07 15:32","price":72.81},{"date":"1397/04/07 16:00","price":72.7},{"date":"1397/04/07 16:32","price":72.72},{"date":"1397/04/07 17:00","price":72.36},{"date":"1397/04/07 17:32","price":72.39},{"date":"1397/04/07 18:00","price":72.75},{"date":"1397/04/07 18:32","price":72.97},{"date":"1397/04/07 19:00","price":73.53},{"date":"1397/04/07 19:32","price":73.61},{"date":"1397/04/07 20:00","price":73.83},{"date":"1397/04/07 20:32","price":73.24},{"date":"1397/04/07 21:00","price":73.44},{"date":"1397/04/07 21:32","price":73.42},{"date":"1397/04/07 22:00","price":73.69},{"date":"1397/04/07 22:32","price":73.58},{"date":"1397/04/07 23:00","price":73.28}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398