کمترین: 
1241000
بیشترین: 
1267500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1267500
زمان: 
4/6 20:45
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 6 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 6 تیر 1397 , 1267500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 12:05","price":1258700},{"date":"1397/04/06 13:05","price":1252000},{"date":"1397/04/06 13:15","price":1249800},{"date":"1397/04/06 13:40","price":1258700},{"date":"1397/04/06 13:45","price":1245400},{"date":"1397/04/06 14:05","price":1254300},{"date":"1397/04/06 14:15","price":1252000},{"date":"1397/04/06 14:25","price":1247600},{"date":"1397/04/06 14:45","price":1245400},{"date":"1397/04/06 15:05","price":1241000},{"date":"1397/04/06 16:10","price":1245400},{"date":"1397/04/06 16:15","price":1241000},{"date":"1397/04/06 18:45","price":1260900},{"date":"1397/04/06 18:55","price":1256500},{"date":"1397/04/06 19:25","price":1258700},{"date":"1397/04/06 20:15","price":1260000},{"date":"1397/04/06 20:45","price":1267500}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398