کمترین: 
2141
بیشترین: 
2203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2185
زمان: 
4/6 21:20
قیمت ریال قطر امروز 6 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 تیر 1397 , 2185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:30","price":2172},{"date":"1397/04/06 10:50","price":2171},{"date":"1397/04/06 11:10","price":2170},{"date":"1397/04/06 11:20","price":2190},{"date":"1397/04/06 11:50","price":2188},{"date":"1397/04/06 12:10","price":2203},{"date":"1397/04/06 12:20","price":2202},{"date":"1397/04/06 13:00","price":2201},{"date":"1397/04/06 13:10","price":2200},{"date":"1397/04/06 13:20","price":2186},{"date":"1397/04/06 13:30","price":2188},{"date":"1397/04/06 13:50","price":2180},{"date":"1397/04/06 14:00","price":2182},{"date":"1397/04/06 14:10","price":2189},{"date":"1397/04/06 14:20","price":2192},{"date":"1397/04/06 14:30","price":2190},{"date":"1397/04/06 14:40","price":2181},{"date":"1397/04/06 14:50","price":2178},{"date":"1397/04/06 15:20","price":2169},{"date":"1397/04/06 15:30","price":2170},{"date":"1397/04/06 15:40","price":2169},{"date":"1397/04/06 15:50","price":2146},{"date":"1397/04/06 16:10","price":2148},{"date":"1397/04/06 16:20","price":2156},{"date":"1397/04/06 16:30","price":2149},{"date":"1397/04/06 16:40","price":2141},{"date":"1397/04/06 16:50","price":2151},{"date":"1397/04/06 17:00","price":2160},{"date":"1397/04/06 17:30","price":2164},{"date":"1397/04/06 17:40","price":2163},{"date":"1397/04/06 18:00","price":2162},{"date":"1397/04/06 18:20","price":2163},{"date":"1397/04/06 18:50","price":2193},{"date":"1397/04/06 19:00","price":2198},{"date":"1397/04/06 19:10","price":2191},{"date":"1397/04/06 19:20","price":2188},{"date":"1397/04/06 19:30","price":2193},{"date":"1397/04/06 19:40","price":2187},{"date":"1397/04/06 19:50","price":2181},{"date":"1397/04/06 20:20","price":2188},{"date":"1397/04/06 20:30","price":2174},{"date":"1397/04/06 20:50","price":2187},{"date":"1397/04/06 21:00","price":2185},{"date":"1397/04/06 21:10","price":2186},{"date":"1397/04/06 21:20","price":2185}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398