کمترین: 
108
بیشترین: 
111
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110
زمان: 
4/6 19:40
قیمت افغانی امروز 6 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 6 تیر 1397 , 110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:30","price":110},{"date":"1397/04/06 11:20","price":111},{"date":"1397/04/06 12:00","price":110},{"date":"1397/04/06 12:10","price":111},{"date":"1397/04/06 13:20","price":110},{"date":"1397/04/06 13:30","price":111},{"date":"1397/04/06 13:50","price":110},{"date":"1397/04/06 14:10","price":111},{"date":"1397/04/06 14:30","price":110},{"date":"1397/04/06 15:50","price":108},{"date":"1397/04/06 16:20","price":109},{"date":"1397/04/06 16:30","price":108},{"date":"1397/04/06 17:00","price":109},{"date":"1397/04/06 18:50","price":111},{"date":"1397/04/06 19:10","price":110},{"date":"1397/04/06 19:30","price":111},{"date":"1397/04/06 19:40","price":110}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398