کمترین: 
4558
بیشترین: 
4691
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4653
زمان: 
4/6 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 6 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 تیر 1397 , 4653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":4627},{"date":"1397/04/06 10:40","price":4625},{"date":"1397/04/06 11:00","price":4624},{"date":"1397/04/06 11:10","price":4622},{"date":"1397/04/06 11:20","price":4666},{"date":"1397/04/06 11:30","price":4665},{"date":"1397/04/06 11:40","price":4663},{"date":"1397/04/06 11:50","price":4659},{"date":"1397/04/06 12:00","price":4643},{"date":"1397/04/06 12:10","price":4691},{"date":"1397/04/06 12:20","price":4689},{"date":"1397/04/06 12:30","price":4688},{"date":"1397/04/06 13:10","price":4662},{"date":"1397/04/06 13:20","price":4656},{"date":"1397/04/06 13:30","price":4661},{"date":"1397/04/06 13:50","price":4646},{"date":"1397/04/06 14:00","price":4647},{"date":"1397/04/06 14:10","price":4663},{"date":"1397/04/06 14:20","price":4670},{"date":"1397/04/06 14:30","price":4649},{"date":"1397/04/06 14:40","price":4647},{"date":"1397/04/06 14:50","price":4638},{"date":"1397/04/06 15:00","price":4640},{"date":"1397/04/06 15:20","price":4621},{"date":"1397/04/06 15:30","price":4622},{"date":"1397/04/06 15:40","price":4621},{"date":"1397/04/06 15:50","price":4570},{"date":"1397/04/06 16:00","price":4572},{"date":"1397/04/06 16:10","price":4591},{"date":"1397/04/06 16:20","price":4576},{"date":"1397/04/06 16:30","price":4575},{"date":"1397/04/06 16:40","price":4558},{"date":"1397/04/06 16:50","price":4582},{"date":"1397/04/06 17:00","price":4600},{"date":"1397/04/06 17:10","price":4599},{"date":"1397/04/06 17:20","price":4604},{"date":"1397/04/06 17:30","price":4606},{"date":"1397/04/06 17:50","price":4608},{"date":"1397/04/06 18:00","price":4604},{"date":"1397/04/06 18:10","price":4607},{"date":"1397/04/06 18:20","price":4608},{"date":"1397/04/06 18:40","price":4607},{"date":"1397/04/06 18:50","price":4683},{"date":"1397/04/06 19:10","price":4665},{"date":"1397/04/06 19:20","price":4661},{"date":"1397/04/06 19:30","price":4670},{"date":"1397/04/06 19:40","price":4643},{"date":"1397/04/06 19:50","price":4646},{"date":"1397/04/06 20:10","price":4647},{"date":"1397/04/06 20:20","price":4630},{"date":"1397/04/06 20:40","price":4632},{"date":"1397/04/06 20:50","price":4656},{"date":"1397/04/06 21:00","price":4654},{"date":"1397/04/06 21:20","price":4653}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398