کمترین: 
1935
بیشترین: 
1992
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1979
زمان: 
4/6 21:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 تیر 1397 , 1979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":1966},{"date":"1397/04/06 10:40","price":1965},{"date":"1397/04/06 10:50","price":1964},{"date":"1397/04/06 11:20","price":1982},{"date":"1397/04/06 11:50","price":1980},{"date":"1397/04/06 12:00","price":1971},{"date":"1397/04/06 12:10","price":1990},{"date":"1397/04/06 12:20","price":1992},{"date":"1397/04/06 12:30","price":1991},{"date":"1397/04/06 12:50","price":1990},{"date":"1397/04/06 13:00","price":1991},{"date":"1397/04/06 13:10","price":1990},{"date":"1397/04/06 13:20","price":1977},{"date":"1397/04/06 13:30","price":1978},{"date":"1397/04/06 13:50","price":1971},{"date":"1397/04/06 14:00","price":1972},{"date":"1397/04/06 14:10","price":1979},{"date":"1397/04/06 14:20","price":1981},{"date":"1397/04/06 14:30","price":1980},{"date":"1397/04/06 14:40","price":1971},{"date":"1397/04/06 14:50","price":1969},{"date":"1397/04/06 15:00","price":1970},{"date":"1397/04/06 15:20","price":1962},{"date":"1397/04/06 15:30","price":1961},{"date":"1397/04/06 15:50","price":1939},{"date":"1397/04/06 16:00","price":1940},{"date":"1397/04/06 16:10","price":1941},{"date":"1397/04/06 16:20","price":1950},{"date":"1397/04/06 16:30","price":1942},{"date":"1397/04/06 16:40","price":1935},{"date":"1397/04/06 16:50","price":1946},{"date":"1397/04/06 17:00","price":1953},{"date":"1397/04/06 17:10","price":1954},{"date":"1397/04/06 17:30","price":1957},{"date":"1397/04/06 17:40","price":1960},{"date":"1397/04/06 17:50","price":1958},{"date":"1397/04/06 18:00","price":1957},{"date":"1397/04/06 18:20","price":1958},{"date":"1397/04/06 18:30","price":1959},{"date":"1397/04/06 18:50","price":1987},{"date":"1397/04/06 19:00","price":1992},{"date":"1397/04/06 19:10","price":1985},{"date":"1397/04/06 19:20","price":1983},{"date":"1397/04/06 19:30","price":1985},{"date":"1397/04/06 19:40","price":1980},{"date":"1397/04/06 19:50","price":1976},{"date":"1397/04/06 20:00","price":1975},{"date":"1397/04/06 20:20","price":1969},{"date":"1397/04/06 20:30","price":1968},{"date":"1397/04/06 20:40","price":1969},{"date":"1397/04/06 20:50","price":1980},{"date":"1397/04/06 21:00","price":1979}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398