کمترین: 
957
بیشترین: 
987
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
976
زمان: 
4/6 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 6 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 تیر 1397 , 976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":973},{"date":"1397/04/06 10:30","price":972},{"date":"1397/04/06 11:20","price":981},{"date":"1397/04/06 11:40","price":980},{"date":"1397/04/06 12:00","price":976},{"date":"1397/04/06 12:10","price":986},{"date":"1397/04/06 12:20","price":987},{"date":"1397/04/06 12:30","price":986},{"date":"1397/04/06 12:40","price":985},{"date":"1397/04/06 13:20","price":977},{"date":"1397/04/06 13:30","price":976},{"date":"1397/04/06 13:40","price":977},{"date":"1397/04/06 13:50","price":973},{"date":"1397/04/06 14:00","price":972},{"date":"1397/04/06 14:10","price":977},{"date":"1397/04/06 14:20","price":978},{"date":"1397/04/06 14:40","price":974},{"date":"1397/04/06 14:50","price":972},{"date":"1397/04/06 15:00","price":973},{"date":"1397/04/06 15:20","price":969},{"date":"1397/04/06 15:40","price":968},{"date":"1397/04/06 15:50","price":959},{"date":"1397/04/06 16:10","price":958},{"date":"1397/04/06 16:20","price":961},{"date":"1397/04/06 16:30","price":957},{"date":"1397/04/06 16:50","price":960},{"date":"1397/04/06 17:00","price":965},{"date":"1397/04/06 17:10","price":964},{"date":"1397/04/06 17:30","price":966},{"date":"1397/04/06 17:40","price":965},{"date":"1397/04/06 18:00","price":964},{"date":"1397/04/06 18:20","price":965},{"date":"1397/04/06 18:30","price":964},{"date":"1397/04/06 18:40","price":966},{"date":"1397/04/06 18:50","price":981},{"date":"1397/04/06 19:00","price":984},{"date":"1397/04/06 19:10","price":980},{"date":"1397/04/06 19:20","price":978},{"date":"1397/04/06 19:30","price":981},{"date":"1397/04/06 19:40","price":977},{"date":"1397/04/06 19:50","price":975},{"date":"1397/04/06 20:00","price":973},{"date":"1397/04/06 20:10","price":974},{"date":"1397/04/06 20:20","price":970},{"date":"1397/04/06 20:30","price":971},{"date":"1397/04/06 20:40","price":970},{"date":"1397/04/06 20:50","price":976},{"date":"1397/04/06 21:10","price":975},{"date":"1397/04/06 21:20","price":976}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399