کمترین: 
1217
بیشترین: 
1256
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1238
زمان: 
4/6 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 6 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 تیر 1397 , 1238 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":1237},{"date":"1397/04/06 10:50","price":1236},{"date":"1397/04/06 11:00","price":1237},{"date":"1397/04/06 11:10","price":1238},{"date":"1397/04/06 11:20","price":1248},{"date":"1397/04/06 11:50","price":1246},{"date":"1397/04/06 12:00","price":1243},{"date":"1397/04/06 12:10","price":1256},{"date":"1397/04/06 12:30","price":1255},{"date":"1397/04/06 12:40","price":1254},{"date":"1397/04/06 13:10","price":1252},{"date":"1397/04/06 13:20","price":1244},{"date":"1397/04/06 13:30","price":1243},{"date":"1397/04/06 13:40","price":1245},{"date":"1397/04/06 13:50","price":1240},{"date":"1397/04/06 14:10","price":1244},{"date":"1397/04/06 14:20","price":1247},{"date":"1397/04/06 14:30","price":1246},{"date":"1397/04/06 14:40","price":1241},{"date":"1397/04/06 14:50","price":1239},{"date":"1397/04/06 15:00","price":1240},{"date":"1397/04/06 15:10","price":1239},{"date":"1397/04/06 15:20","price":1234},{"date":"1397/04/06 15:30","price":1235},{"date":"1397/04/06 15:50","price":1228},{"date":"1397/04/06 16:00","price":1221},{"date":"1397/04/06 16:10","price":1220},{"date":"1397/04/06 16:20","price":1224},{"date":"1397/04/06 16:30","price":1220},{"date":"1397/04/06 16:40","price":1217},{"date":"1397/04/06 16:50","price":1222},{"date":"1397/04/06 17:00","price":1227},{"date":"1397/04/06 17:10","price":1226},{"date":"1397/04/06 17:20","price":1227},{"date":"1397/04/06 17:30","price":1228},{"date":"1397/04/06 17:50","price":1226},{"date":"1397/04/06 18:10","price":1225},{"date":"1397/04/06 18:20","price":1227},{"date":"1397/04/06 18:40","price":1226},{"date":"1397/04/06 18:50","price":1244},{"date":"1397/04/06 19:00","price":1247},{"date":"1397/04/06 19:10","price":1243},{"date":"1397/04/06 19:20","price":1242},{"date":"1397/04/06 19:30","price":1244},{"date":"1397/04/06 19:40","price":1240},{"date":"1397/04/06 19:50","price":1236},{"date":"1397/04/06 20:20","price":1232},{"date":"1397/04/06 20:30","price":1231},{"date":"1397/04/06 20:50","price":1238},{"date":"1397/04/06 21:10","price":1237},{"date":"1397/04/06 21:20","price":1238}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398