کمترین: 
877
بیشترین: 
903
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
890
زمان: 
4/6 20:50
قیمت کرون سوئد امروز 6 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 تیر 1397 , 890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":891},{"date":"1397/04/06 10:30","price":890},{"date":"1397/04/06 10:40","price":889},{"date":"1397/04/06 11:00","price":890},{"date":"1397/04/06 11:20","price":898},{"date":"1397/04/06 11:40","price":897},{"date":"1397/04/06 11:50","price":896},{"date":"1397/04/06 12:00","price":893},{"date":"1397/04/06 12:10","price":903},{"date":"1397/04/06 12:20","price":902},{"date":"1397/04/06 12:50","price":901},{"date":"1397/04/06 13:00","price":902},{"date":"1397/04/06 13:10","price":896},{"date":"1397/04/06 13:20","price":895},{"date":"1397/04/06 13:30","price":894},{"date":"1397/04/06 13:40","price":893},{"date":"1397/04/06 13:50","price":889},{"date":"1397/04/06 14:10","price":893},{"date":"1397/04/06 14:20","price":895},{"date":"1397/04/06 14:30","price":892},{"date":"1397/04/06 14:40","price":890},{"date":"1397/04/06 14:50","price":889},{"date":"1397/04/06 15:00","price":891},{"date":"1397/04/06 15:10","price":890},{"date":"1397/04/06 15:20","price":887},{"date":"1397/04/06 15:50","price":878},{"date":"1397/04/06 16:10","price":881},{"date":"1397/04/06 16:20","price":878},{"date":"1397/04/06 16:30","price":877},{"date":"1397/04/06 16:50","price":880},{"date":"1397/04/06 17:00","price":884},{"date":"1397/04/06 17:10","price":883},{"date":"1397/04/06 17:20","price":884},{"date":"1397/04/06 18:00","price":883},{"date":"1397/04/06 18:10","price":884},{"date":"1397/04/06 18:50","price":899},{"date":"1397/04/06 19:00","price":900},{"date":"1397/04/06 19:10","price":896},{"date":"1397/04/06 19:20","price":895},{"date":"1397/04/06 19:30","price":896},{"date":"1397/04/06 19:40","price":890},{"date":"1397/04/06 20:00","price":889},{"date":"1397/04/06 20:20","price":886},{"date":"1397/04/06 20:50","price":890}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398