کمترین: 
1179
بیشترین: 
1217
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1204
زمان: 
4/6 21:20
قیمت یوان چین امروز 6 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 تیر 1397 , 1204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":1199},{"date":"1397/04/06 11:20","price":1209},{"date":"1397/04/06 11:30","price":1208},{"date":"1397/04/06 11:40","price":1209},{"date":"1397/04/06 11:50","price":1208},{"date":"1397/04/06 12:00","price":1204},{"date":"1397/04/06 12:10","price":1216},{"date":"1397/04/06 12:20","price":1217},{"date":"1397/04/06 12:30","price":1216},{"date":"1397/04/06 13:00","price":1215},{"date":"1397/04/06 13:20","price":1207},{"date":"1397/04/06 13:30","price":1205},{"date":"1397/04/06 13:40","price":1206},{"date":"1397/04/06 13:50","price":1201},{"date":"1397/04/06 14:10","price":1205},{"date":"1397/04/06 14:20","price":1208},{"date":"1397/04/06 14:30","price":1207},{"date":"1397/04/06 14:40","price":1203},{"date":"1397/04/06 14:50","price":1201},{"date":"1397/04/06 15:00","price":1202},{"date":"1397/04/06 15:10","price":1201},{"date":"1397/04/06 15:20","price":1197},{"date":"1397/04/06 15:50","price":1190},{"date":"1397/04/06 16:00","price":1184},{"date":"1397/04/06 16:20","price":1189},{"date":"1397/04/06 16:30","price":1184},{"date":"1397/04/06 16:40","price":1179},{"date":"1397/04/06 16:50","price":1186},{"date":"1397/04/06 17:00","price":1192},{"date":"1397/04/06 17:30","price":1194},{"date":"1397/04/06 17:40","price":1193},{"date":"1397/04/06 18:00","price":1192},{"date":"1397/04/06 18:20","price":1194},{"date":"1397/04/06 18:40","price":1193},{"date":"1397/04/06 18:50","price":1211},{"date":"1397/04/06 19:00","price":1213},{"date":"1397/04/06 19:10","price":1208},{"date":"1397/04/06 19:30","price":1210},{"date":"1397/04/06 19:40","price":1206},{"date":"1397/04/06 19:50","price":1203},{"date":"1397/04/06 20:20","price":1200},{"date":"1397/04/06 20:30","price":1198},{"date":"1397/04/06 20:40","price":1199},{"date":"1397/04/06 20:50","price":1205},{"date":"1397/04/06 21:00","price":1204},{"date":"1397/04/06 21:10","price":1205},{"date":"1397/04/06 21:20","price":1204}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398