کمترین: 
2123
بیشترین: 
2184
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2166
زمان: 
4/6 21:20
قیمت درهم امارات امروز 6 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 تیر 1397 , 2166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":2156},{"date":"1397/04/06 10:40","price":2155},{"date":"1397/04/06 10:50","price":2154},{"date":"1397/04/06 11:20","price":2173},{"date":"1397/04/06 11:30","price":2172},{"date":"1397/04/06 11:50","price":2169},{"date":"1397/04/06 12:00","price":2163},{"date":"1397/04/06 12:10","price":2184},{"date":"1397/04/06 12:20","price":2183},{"date":"1397/04/06 13:00","price":2182},{"date":"1397/04/06 13:20","price":2168},{"date":"1397/04/06 13:30","price":2170},{"date":"1397/04/06 13:50","price":2163},{"date":"1397/04/06 14:00","price":2164},{"date":"1397/04/06 14:10","price":2171},{"date":"1397/04/06 14:20","price":2174},{"date":"1397/04/06 14:30","price":2172},{"date":"1397/04/06 14:40","price":2165},{"date":"1397/04/06 14:50","price":2160},{"date":"1397/04/06 15:20","price":2151},{"date":"1397/04/06 15:30","price":2152},{"date":"1397/04/06 15:40","price":2151},{"date":"1397/04/06 15:50","price":2140},{"date":"1397/04/06 16:00","price":2128},{"date":"1397/04/06 16:10","price":2131},{"date":"1397/04/06 16:20","price":2138},{"date":"1397/04/06 16:30","price":2131},{"date":"1397/04/06 16:40","price":2123},{"date":"1397/04/06 16:50","price":2132},{"date":"1397/04/06 17:00","price":2141},{"date":"1397/04/06 17:10","price":2142},{"date":"1397/04/06 17:20","price":2143},{"date":"1397/04/06 17:30","price":2146},{"date":"1397/04/06 17:40","price":2144},{"date":"1397/04/06 17:50","price":2145},{"date":"1397/04/06 18:00","price":2144},{"date":"1397/04/06 18:20","price":2145},{"date":"1397/04/06 18:50","price":2175},{"date":"1397/04/06 19:00","price":2180},{"date":"1397/04/06 19:10","price":2172},{"date":"1397/04/06 19:20","price":2169},{"date":"1397/04/06 19:30","price":2174},{"date":"1397/04/06 19:40","price":2168},{"date":"1397/04/06 19:50","price":2163},{"date":"1397/04/06 20:20","price":2169},{"date":"1397/04/06 20:30","price":2155},{"date":"1397/04/06 20:40","price":2156},{"date":"1397/04/06 20:50","price":2168},{"date":"1397/04/06 21:00","price":2167},{"date":"1397/04/06 21:20","price":2166}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398