کمترین: 
965
بیشترین: 
1031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
971
زمان: 
4/5 20:40
قیمت کرون نروژ امروز 5 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 تیر 1397 , 971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":1010},{"date":"1397/04/05 10:20","price":1009},{"date":"1397/04/05 10:30","price":1010},{"date":"1397/04/05 10:40","price":1007},{"date":"1397/04/05 10:50","price":1005},{"date":"1397/04/05 11:10","price":1004},{"date":"1397/04/05 11:30","price":1005},{"date":"1397/04/05 11:40","price":1004},{"date":"1397/04/05 11:50","price":1005},{"date":"1397/04/05 12:20","price":1006},{"date":"1397/04/05 12:50","price":1015},{"date":"1397/04/05 13:00","price":1016},{"date":"1397/04/05 13:10","price":1017},{"date":"1397/04/05 13:20","price":1007},{"date":"1397/04/05 13:40","price":1006},{"date":"1397/04/05 14:00","price":1028},{"date":"1397/04/05 14:10","price":1029},{"date":"1397/04/05 14:20","price":1031},{"date":"1397/04/05 14:30","price":1020},{"date":"1397/04/05 14:40","price":1022},{"date":"1397/04/05 14:50","price":1013},{"date":"1397/04/05 15:00","price":1015},{"date":"1397/04/05 15:20","price":1011},{"date":"1397/04/05 15:30","price":1008},{"date":"1397/04/05 15:50","price":1009},{"date":"1397/04/05 16:00","price":1005},{"date":"1397/04/05 16:10","price":998},{"date":"1397/04/05 16:20","price":999},{"date":"1397/04/05 16:30","price":980},{"date":"1397/04/05 16:50","price":978},{"date":"1397/04/05 17:00","price":979},{"date":"1397/04/05 17:10","price":977},{"date":"1397/04/05 17:30","price":973},{"date":"1397/04/05 17:40","price":972},{"date":"1397/04/05 17:50","price":966},{"date":"1397/04/05 18:20","price":968},{"date":"1397/04/05 18:30","price":967},{"date":"1397/04/05 18:40","price":965},{"date":"1397/04/05 18:50","price":968},{"date":"1397/04/05 19:10","price":967},{"date":"1397/04/05 19:20","price":965},{"date":"1397/04/05 19:30","price":966},{"date":"1397/04/05 19:50","price":967},{"date":"1397/04/05 20:00","price":966},{"date":"1397/04/05 20:10","price":969},{"date":"1397/04/05 20:20","price":970},{"date":"1397/04/05 20:40","price":971}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399