کمترین: 
1228
بیشترین: 
1309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1234
زمان: 
4/5 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 5 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 تیر 1397 , 1234 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":1285},{"date":"1397/04/05 10:40","price":1280},{"date":"1397/04/05 11:20","price":1279},{"date":"1397/04/05 11:50","price":1280},{"date":"1397/04/05 12:20","price":1281},{"date":"1397/04/05 12:40","price":1280},{"date":"1397/04/05 12:50","price":1293},{"date":"1397/04/05 13:10","price":1294},{"date":"1397/04/05 13:20","price":1279},{"date":"1397/04/05 13:30","price":1278},{"date":"1397/04/05 13:40","price":1280},{"date":"1397/04/05 13:50","price":1278},{"date":"1397/04/05 14:00","price":1308},{"date":"1397/04/05 14:20","price":1309},{"date":"1397/04/05 14:30","price":1297},{"date":"1397/04/05 14:40","price":1299},{"date":"1397/04/05 14:50","price":1287},{"date":"1397/04/05 15:00","price":1291},{"date":"1397/04/05 15:20","price":1285},{"date":"1397/04/05 15:30","price":1283},{"date":"1397/04/05 15:40","price":1282},{"date":"1397/04/05 16:00","price":1278},{"date":"1397/04/05 16:10","price":1270},{"date":"1397/04/05 16:30","price":1246},{"date":"1397/04/05 16:40","price":1245},{"date":"1397/04/05 16:50","price":1247},{"date":"1397/04/05 17:00","price":1244},{"date":"1397/04/05 17:10","price":1242},{"date":"1397/04/05 17:20","price":1241},{"date":"1397/04/05 17:30","price":1236},{"date":"1397/04/05 17:50","price":1229},{"date":"1397/04/05 18:20","price":1231},{"date":"1397/04/05 18:30","price":1230},{"date":"1397/04/05 18:40","price":1228},{"date":"1397/04/05 18:50","price":1231},{"date":"1397/04/05 19:10","price":1229},{"date":"1397/04/05 19:20","price":1228},{"date":"1397/04/05 19:30","price":1229},{"date":"1397/04/05 19:50","price":1231},{"date":"1397/04/05 20:00","price":1230},{"date":"1397/04/05 20:10","price":1233},{"date":"1397/04/05 20:30","price":1234},{"date":"1397/04/05 20:40","price":1233},{"date":"1397/04/05 20:50","price":1234},{"date":"1397/04/05 21:00","price":1235},{"date":"1397/04/05 21:10","price":1234}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399