کمترین: 
2153
بیشترین: 
2296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2163
زمان: 
4/5 21:20
قیمت ریال قطر امروز 5 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 تیر 1397 , 2163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":2244},{"date":"1397/04/05 10:20","price":2243},{"date":"1397/04/05 10:30","price":2244},{"date":"1397/04/05 10:40","price":2238},{"date":"1397/04/05 10:50","price":2237},{"date":"1397/04/05 11:40","price":2238},{"date":"1397/04/05 12:20","price":2240},{"date":"1397/04/05 12:40","price":2241},{"date":"1397/04/05 12:50","price":2262},{"date":"1397/04/05 13:00","price":2266},{"date":"1397/04/05 13:10","price":2241},{"date":"1397/04/05 14:00","price":2292},{"date":"1397/04/05 14:10","price":2294},{"date":"1397/04/05 14:20","price":2296},{"date":"1397/04/05 14:30","price":2276},{"date":"1397/04/05 14:40","price":2279},{"date":"1397/04/05 14:50","price":2258},{"date":"1397/04/05 15:00","price":2267},{"date":"1397/04/05 15:20","price":2254},{"date":"1397/04/05 15:30","price":2249},{"date":"1397/04/05 15:40","price":2248},{"date":"1397/04/05 15:50","price":2249},{"date":"1397/04/05 16:00","price":2241},{"date":"1397/04/05 16:10","price":2226},{"date":"1397/04/05 16:20","price":2227},{"date":"1397/04/05 16:30","price":2210},{"date":"1397/04/05 16:40","price":2184},{"date":"1397/04/05 16:50","price":2181},{"date":"1397/04/05 17:00","price":2178},{"date":"1397/04/05 17:10","price":2176},{"date":"1397/04/05 17:30","price":2167},{"date":"1397/04/05 17:50","price":2154},{"date":"1397/04/05 18:20","price":2157},{"date":"1397/04/05 18:30","price":2156},{"date":"1397/04/05 18:40","price":2153},{"date":"1397/04/05 18:50","price":2159},{"date":"1397/04/05 19:10","price":2158},{"date":"1397/04/05 19:20","price":2154},{"date":"1397/04/05 19:30","price":2157},{"date":"1397/04/05 19:50","price":2158},{"date":"1397/04/05 20:00","price":2155},{"date":"1397/04/05 20:10","price":2161},{"date":"1397/04/05 20:30","price":2164},{"date":"1397/04/05 20:40","price":2162},{"date":"1397/04/05 20:50","price":2163},{"date":"1397/04/05 21:00","price":2164},{"date":"1397/04/05 21:20","price":2163}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399