کمترین: 
2092
بیشترین: 
2231
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2101
زمان: 
4/5 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 5 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 تیر 1397 , 2101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":2179},{"date":"1397/04/05 10:20","price":2181},{"date":"1397/04/05 10:30","price":2182},{"date":"1397/04/05 10:40","price":2176},{"date":"1397/04/05 10:50","price":2175},{"date":"1397/04/05 11:00","price":2174},{"date":"1397/04/05 11:30","price":2173},{"date":"1397/04/05 11:50","price":2176},{"date":"1397/04/05 12:01","price":2175},{"date":"1397/04/05 12:20","price":2177},{"date":"1397/04/05 12:50","price":2198},{"date":"1397/04/05 13:00","price":2202},{"date":"1397/04/05 13:10","price":2178},{"date":"1397/04/05 13:40","price":2177},{"date":"1397/04/05 13:50","price":2209},{"date":"1397/04/05 14:00","price":2227},{"date":"1397/04/05 14:10","price":2228},{"date":"1397/04/05 14:20","price":2231},{"date":"1397/04/05 14:30","price":2211},{"date":"1397/04/05 14:40","price":2202},{"date":"1397/04/05 14:50","price":2192},{"date":"1397/04/05 15:00","price":2202},{"date":"1397/04/05 15:20","price":2190},{"date":"1397/04/05 15:30","price":2185},{"date":"1397/04/05 15:40","price":2184},{"date":"1397/04/05 15:50","price":2186},{"date":"1397/04/05 16:00","price":2177},{"date":"1397/04/05 16:10","price":2162},{"date":"1397/04/05 16:20","price":2163},{"date":"1397/04/05 16:30","price":2123},{"date":"1397/04/05 16:50","price":2119},{"date":"1397/04/05 17:00","price":2116},{"date":"1397/04/05 17:10","price":2114},{"date":"1397/04/05 17:20","price":2113},{"date":"1397/04/05 17:30","price":2104},{"date":"1397/04/05 17:50","price":2094},{"date":"1397/04/05 18:00","price":2093},{"date":"1397/04/05 18:20","price":2094},{"date":"1397/04/05 18:30","price":2095},{"date":"1397/04/05 18:40","price":2092},{"date":"1397/04/05 18:50","price":2096},{"date":"1397/04/05 19:00","price":2098},{"date":"1397/04/05 19:10","price":2096},{"date":"1397/04/05 19:20","price":2093},{"date":"1397/04/05 19:30","price":2096},{"date":"1397/04/05 19:40","price":2095},{"date":"1397/04/05 19:50","price":2097},{"date":"1397/04/05 20:00","price":2094},{"date":"1397/04/05 20:10","price":2099},{"date":"1397/04/05 20:20","price":2100},{"date":"1397/04/05 20:30","price":2102},{"date":"1397/04/05 21:10","price":2101}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399