کمترین: 
884
بیشترین: 
945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
888
زمان: 
4/5 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 5 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 تیر 1397 , 888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":924},{"date":"1397/04/05 10:30","price":925},{"date":"1397/04/05 10:40","price":921},{"date":"1397/04/05 11:00","price":920},{"date":"1397/04/05 11:20","price":919},{"date":"1397/04/05 11:40","price":920},{"date":"1397/04/05 12:01","price":921},{"date":"1397/04/05 12:20","price":925},{"date":"1397/04/05 12:30","price":924},{"date":"1397/04/05 12:50","price":933},{"date":"1397/04/05 13:00","price":934},{"date":"1397/04/05 13:10","price":923},{"date":"1397/04/05 13:50","price":936},{"date":"1397/04/05 14:00","price":943},{"date":"1397/04/05 14:20","price":945},{"date":"1397/04/05 14:30","price":935},{"date":"1397/04/05 14:40","price":932},{"date":"1397/04/05 14:50","price":927},{"date":"1397/04/05 15:00","price":931},{"date":"1397/04/05 15:20","price":926},{"date":"1397/04/05 15:30","price":924},{"date":"1397/04/05 15:40","price":923},{"date":"1397/04/05 15:50","price":925},{"date":"1397/04/05 16:00","price":921},{"date":"1397/04/05 16:10","price":915},{"date":"1397/04/05 16:30","price":898},{"date":"1397/04/05 16:50","price":896},{"date":"1397/04/05 17:00","price":897},{"date":"1397/04/05 17:10","price":895},{"date":"1397/04/05 17:30","price":892},{"date":"1397/04/05 17:40","price":891},{"date":"1397/04/05 17:50","price":886},{"date":"1397/04/05 18:00","price":885},{"date":"1397/04/05 18:20","price":886},{"date":"1397/04/05 18:30","price":885},{"date":"1397/04/05 18:40","price":884},{"date":"1397/04/05 18:50","price":886},{"date":"1397/04/05 19:00","price":887},{"date":"1397/04/05 19:10","price":886},{"date":"1397/04/05 19:20","price":885},{"date":"1397/04/05 19:30","price":886},{"date":"1397/04/05 19:50","price":887},{"date":"1397/04/05 20:10","price":889},{"date":"1397/04/05 21:00","price":890},{"date":"1397/04/05 21:10","price":888}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399