کمترین: 
713
بیشترین: 
762
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717
زمان: 
4/5 20:50
قیمت ین ژاپن امروز 5 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 تیر 1397 , 717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":746},{"date":"1397/04/05 10:20","price":745},{"date":"1397/04/05 10:30","price":746},{"date":"1397/04/05 10:40","price":744},{"date":"1397/04/05 11:50","price":743},{"date":"1397/04/05 12:30","price":744},{"date":"1397/04/05 12:50","price":751},{"date":"1397/04/05 13:00","price":752},{"date":"1397/04/05 13:20","price":744},{"date":"1397/04/05 14:00","price":761},{"date":"1397/04/05 14:20","price":762},{"date":"1397/04/05 14:30","price":756},{"date":"1397/04/05 14:40","price":757},{"date":"1397/04/05 14:50","price":750},{"date":"1397/04/05 15:00","price":752},{"date":"1397/04/05 15:20","price":748},{"date":"1397/04/05 15:30","price":747},{"date":"1397/04/05 16:00","price":744},{"date":"1397/04/05 16:10","price":739},{"date":"1397/04/05 16:30","price":726},{"date":"1397/04/05 16:40","price":724},{"date":"1397/04/05 16:50","price":726},{"date":"1397/04/05 17:00","price":725},{"date":"1397/04/05 17:10","price":723},{"date":"1397/04/05 17:30","price":720},{"date":"1397/04/05 17:50","price":716},{"date":"1397/04/05 18:00","price":715},{"date":"1397/04/05 18:20","price":716},{"date":"1397/04/05 18:40","price":715},{"date":"1397/04/05 18:50","price":717},{"date":"1397/04/05 19:00","price":716},{"date":"1397/04/05 19:20","price":713},{"date":"1397/04/05 19:30","price":715},{"date":"1397/04/05 19:40","price":714},{"date":"1397/04/05 19:50","price":715},{"date":"1397/04/05 20:00","price":714},{"date":"1397/04/05 20:10","price":716},{"date":"1397/04/05 20:30","price":717},{"date":"1397/04/05 20:40","price":716},{"date":"1397/04/05 20:50","price":717}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399