کمترین: 
11313.8
بیشترین: 
11313.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11313.8
زمان: 
4/5 09:00
قیمت دینار بحرین امروز 5 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 تیر 1397 , 11313.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":11313.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399