کمترین: 
2.905
بیشترین: 
2.934
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.934
زمان: 
4/5 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 5 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 تیر 1397 , 2.934 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 00:00","price":2.922},{"date":"1397/04/05 01:00","price":2.928},{"date":"1397/04/05 02:32","price":2.929},{"date":"1397/04/05 03:32","price":2.928},{"date":"1397/04/05 04:00","price":2.923},{"date":"1397/04/05 04:32","price":2.925},{"date":"1397/04/05 05:32","price":2.926},{"date":"1397/04/05 06:00","price":2.929},{"date":"1397/04/05 07:32","price":2.931},{"date":"1397/04/05 08:32","price":2.929},{"date":"1397/04/05 09:00","price":2.93},{"date":"1397/04/05 09:32","price":2.922},{"date":"1397/04/05 10:08","price":2.925},{"date":"1397/04/05 11:08","price":2.929},{"date":"1397/04/05 11:32","price":2.928},{"date":"1397/04/05 12:08","price":2.929},{"date":"1397/04/05 12:32","price":2.926},{"date":"1397/04/05 13:00","price":2.928},{"date":"1397/04/05 13:32","price":2.926},{"date":"1397/04/05 14:32","price":2.925},{"date":"1397/04/05 15:00","price":2.923},{"date":"1397/04/05 15:32","price":2.925},{"date":"1397/04/05 16:00","price":2.912},{"date":"1397/04/05 16:32","price":2.917},{"date":"1397/04/05 17:08","price":2.926},{"date":"1397/04/05 17:32","price":2.92},{"date":"1397/04/05 18:00","price":2.912},{"date":"1397/04/05 18:32","price":2.909},{"date":"1397/04/05 19:00","price":2.905},{"date":"1397/04/05 19:32","price":2.909},{"date":"1397/04/05 20:00","price":2.913},{"date":"1397/04/05 20:32","price":2.912},{"date":"1397/04/05 21:00","price":2.913},{"date":"1397/04/05 21:32","price":2.915},{"date":"1397/04/05 22:00","price":2.92},{"date":"1397/04/05 22:32","price":2.918},{"date":"1397/04/05 23:00","price":2.923},{"date":"1397/04/05 23:32","price":2.934}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399