کمترین: 
2.0116
بیشترین: 
2.0619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0565
زمان: 
4/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 تیر 1397 , 2.0565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 00:00","price":2.043},{"date":"1397/04/05 01:00","price":2.034},{"date":"1397/04/05 02:32","price":2.0365},{"date":"1397/04/05 03:32","price":2.0436},{"date":"1397/04/05 04:00","price":2.045},{"date":"1397/04/05 04:32","price":2.0415},{"date":"1397/04/05 05:08","price":2.041},{"date":"1397/04/05 05:32","price":2.0425},{"date":"1397/04/05 06:00","price":2.0415},{"date":"1397/04/05 06:32","price":2.0375},{"date":"1397/04/05 07:00","price":2.0365},{"date":"1397/04/05 07:32","price":2.0345},{"date":"1397/04/05 08:08","price":2.036},{"date":"1397/04/05 08:32","price":2.0385},{"date":"1397/04/05 09:00","price":2.037},{"date":"1397/04/05 09:32","price":2.0365},{"date":"1397/04/05 10:08","price":2.0375},{"date":"1397/04/05 10:32","price":2.0345},{"date":"1397/04/05 11:08","price":2.0325},{"date":"1397/04/05 11:32","price":2.0345},{"date":"1397/04/05 12:08","price":2.0365},{"date":"1397/04/05 12:32","price":2.0406},{"date":"1397/04/05 13:00","price":2.0435},{"date":"1397/04/05 13:32","price":2.041},{"date":"1397/04/05 14:00","price":2.0418},{"date":"1397/04/05 14:32","price":2.04},{"date":"1397/04/05 15:00","price":2.039},{"date":"1397/04/05 15:32","price":2.041},{"date":"1397/04/05 16:00","price":2.0583},{"date":"1397/04/05 16:32","price":2.0585},{"date":"1397/04/05 17:08","price":2.0575},{"date":"1397/04/05 17:32","price":2.054},{"date":"1397/04/05 18:00","price":2.0467},{"date":"1397/04/05 18:32","price":2.0387},{"date":"1397/04/05 19:00","price":2.0306},{"date":"1397/04/05 19:32","price":2.0116},{"date":"1397/04/05 20:00","price":2.0275},{"date":"1397/04/05 20:32","price":2.0436},{"date":"1397/04/05 21:00","price":2.0595},{"date":"1397/04/05 21:32","price":2.0615},{"date":"1397/04/05 22:00","price":2.0619},{"date":"1397/04/05 22:32","price":2.0558},{"date":"1397/04/05 23:00","price":2.0566},{"date":"1397/04/05 23:32","price":2.0565}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399