کمترین: 
638.5
بیشترین: 
652.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
652.38
زمان: 
4/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 تیر 1397 , 652.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 00:00","price":645.38},{"date":"1397/04/05 01:00","price":644},{"date":"1397/04/05 02:32","price":643.63},{"date":"1397/04/05 05:08","price":645.25},{"date":"1397/04/05 05:32","price":645.13},{"date":"1397/04/05 06:00","price":645},{"date":"1397/04/05 06:32","price":644},{"date":"1397/04/05 07:00","price":643.38},{"date":"1397/04/05 07:32","price":642.75},{"date":"1397/04/05 08:08","price":643.38},{"date":"1397/04/05 08:32","price":643.88},{"date":"1397/04/05 09:32","price":643.75},{"date":"1397/04/05 10:08","price":643.88},{"date":"1397/04/05 10:32","price":643.75},{"date":"1397/04/05 11:08","price":644},{"date":"1397/04/05 11:32","price":644.38},{"date":"1397/04/05 12:08","price":645.63},{"date":"1397/04/05 12:32","price":645.13},{"date":"1397/04/05 13:00","price":646.88},{"date":"1397/04/05 13:32","price":645.63},{"date":"1397/04/05 14:32","price":644.38},{"date":"1397/04/05 15:00","price":642.63},{"date":"1397/04/05 15:32","price":642.88},{"date":"1397/04/05 16:00","price":647.88},{"date":"1397/04/05 16:32","price":647.38},{"date":"1397/04/05 17:08","price":647.63},{"date":"1397/04/05 17:32","price":647.25},{"date":"1397/04/05 18:00","price":645.13},{"date":"1397/04/05 18:32","price":644.38},{"date":"1397/04/05 19:00","price":643.88},{"date":"1397/04/05 19:32","price":638.5},{"date":"1397/04/05 20:00","price":641.63},{"date":"1397/04/05 20:32","price":646.88},{"date":"1397/04/05 21:00","price":652.13},{"date":"1397/04/05 21:32","price":651.88},{"date":"1397/04/05 22:32","price":651.13},{"date":"1397/04/05 23:00","price":651.38},{"date":"1397/04/05 23:32","price":652.38}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399