کمترین: 
2.0898
بیشترین: 
2.1373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1326
زمان: 
4/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 تیر 1397 , 2.1326 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 00:00","price":2.1006},{"date":"1397/04/05 01:00","price":2.1083},{"date":"1397/04/05 02:00","price":2.1091},{"date":"1397/04/05 02:32","price":2.1103},{"date":"1397/04/05 03:32","price":2.1141},{"date":"1397/04/05 04:00","price":2.1167},{"date":"1397/04/05 04:32","price":2.1144},{"date":"1397/04/05 05:08","price":2.1134},{"date":"1397/04/05 05:32","price":2.1136},{"date":"1397/04/05 06:00","price":2.1124},{"date":"1397/04/05 06:32","price":2.1098},{"date":"1397/04/05 07:00","price":2.1075},{"date":"1397/04/05 07:32","price":2.1063},{"date":"1397/04/05 08:08","price":2.1079},{"date":"1397/04/05 08:32","price":2.1098},{"date":"1397/04/05 09:00","price":2.1097},{"date":"1397/04/05 09:32","price":2.1091},{"date":"1397/04/05 10:08","price":2.1096},{"date":"1397/04/05 10:32","price":2.1098},{"date":"1397/04/05 11:08","price":2.1095},{"date":"1397/04/05 11:32","price":2.1109},{"date":"1397/04/05 12:08","price":2.1147},{"date":"1397/04/05 12:32","price":2.1144},{"date":"1397/04/05 13:00","price":2.119},{"date":"1397/04/05 13:32","price":2.1159},{"date":"1397/04/05 14:00","price":2.1151},{"date":"1397/04/05 14:32","price":2.1127},{"date":"1397/04/05 15:00","price":2.1061},{"date":"1397/04/05 15:32","price":2.108},{"date":"1397/04/05 16:00","price":2.1248},{"date":"1397/04/05 16:32","price":2.122},{"date":"1397/04/05 17:08","price":2.1232},{"date":"1397/04/05 17:32","price":2.1196},{"date":"1397/04/05 18:00","price":2.1118},{"date":"1397/04/05 18:32","price":2.1105},{"date":"1397/04/05 19:00","price":2.1081},{"date":"1397/04/05 19:32","price":2.0898},{"date":"1397/04/05 20:00","price":2.1006},{"date":"1397/04/05 20:32","price":2.1193},{"date":"1397/04/05 21:00","price":2.1361},{"date":"1397/04/05 21:32","price":2.1373},{"date":"1397/04/05 22:00","price":2.1342},{"date":"1397/04/05 22:32","price":2.131},{"date":"1397/04/05 23:00","price":2.1301},{"date":"1397/04/05 23:32","price":2.1326}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399