کمترین: 
74.07
بیشترین: 
76.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.21
زمان: 
4/5 23:32
قیمت نفت برنت امروز 5 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 تیر 1397 , 76.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 00:00","price":74.83},{"date":"1397/04/05 01:00","price":74.71},{"date":"1397/04/05 02:32","price":74.66},{"date":"1397/04/05 03:32","price":74.64},{"date":"1397/04/05 05:08","price":74.84},{"date":"1397/04/05 05:32","price":74.81},{"date":"1397/04/05 06:00","price":74.78},{"date":"1397/04/05 06:32","price":74.7},{"date":"1397/04/05 07:00","price":74.67},{"date":"1397/04/05 07:32","price":74.59},{"date":"1397/04/05 08:08","price":74.64},{"date":"1397/04/05 08:32","price":74.74},{"date":"1397/04/05 09:00","price":74.73},{"date":"1397/04/05 09:32","price":74.67},{"date":"1397/04/05 10:08","price":74.71},{"date":"1397/04/05 10:32","price":74.67},{"date":"1397/04/05 11:08","price":74.64},{"date":"1397/04/05 11:32","price":74.71},{"date":"1397/04/05 12:08","price":74.88},{"date":"1397/04/05 12:32","price":74.89},{"date":"1397/04/05 13:00","price":75.06},{"date":"1397/04/05 13:32","price":74.97},{"date":"1397/04/05 14:00","price":75},{"date":"1397/04/05 14:32","price":74.81},{"date":"1397/04/05 15:00","price":74.62},{"date":"1397/04/05 15:32","price":74.67},{"date":"1397/04/05 16:00","price":75.42},{"date":"1397/04/05 16:32","price":75.31},{"date":"1397/04/05 17:08","price":75.34},{"date":"1397/04/05 17:32","price":75.23},{"date":"1397/04/05 18:00","price":74.97},{"date":"1397/04/05 18:32","price":74.92},{"date":"1397/04/05 19:00","price":74.83},{"date":"1397/04/05 19:32","price":74.07},{"date":"1397/04/05 20:00","price":74.56},{"date":"1397/04/05 20:32","price":75.22},{"date":"1397/04/05 21:00","price":75.93},{"date":"1397/04/05 21:32","price":76.06},{"date":"1397/04/05 22:00","price":76.08},{"date":"1397/04/05 22:32","price":76.03},{"date":"1397/04/05 23:00","price":75.98},{"date":"1397/04/05 23:32","price":76.21}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399