کمترین: 
67.83
بیشترین: 
70.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.44
زمان: 
4/5 23:32
قیمت نفت سبک امروز 5 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 تیر 1397 , 70.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 00:00","price":68.14},{"date":"1397/04/05 01:00","price":68.03},{"date":"1397/04/05 02:32","price":68.19},{"date":"1397/04/05 04:32","price":68.06},{"date":"1397/04/05 05:08","price":68.14},{"date":"1397/04/05 05:32","price":68.31},{"date":"1397/04/05 06:00","price":68.28},{"date":"1397/04/05 06:32","price":68.18},{"date":"1397/04/05 07:00","price":68.19},{"date":"1397/04/05 07:32","price":68.16},{"date":"1397/04/05 08:08","price":68.23},{"date":"1397/04/05 08:32","price":68.33},{"date":"1397/04/05 09:00","price":68.29},{"date":"1397/04/05 09:32","price":68.25},{"date":"1397/04/05 10:08","price":68.28},{"date":"1397/04/05 11:08","price":68.25},{"date":"1397/04/05 11:32","price":68.38},{"date":"1397/04/05 12:08","price":68.41},{"date":"1397/04/05 12:32","price":68.3},{"date":"1397/04/05 13:00","price":68.5},{"date":"1397/04/05 13:32","price":68.39},{"date":"1397/04/05 14:00","price":68.33},{"date":"1397/04/05 14:32","price":68.16},{"date":"1397/04/05 15:00","price":67.83},{"date":"1397/04/05 15:32","price":67.97},{"date":"1397/04/05 16:00","price":68.31},{"date":"1397/04/05 16:32","price":68.27},{"date":"1397/04/05 17:08","price":68.34},{"date":"1397/04/05 17:32","price":68.19},{"date":"1397/04/05 18:00","price":68.39},{"date":"1397/04/05 18:32","price":68.5},{"date":"1397/04/05 19:00","price":68.58},{"date":"1397/04/05 19:32","price":68.17},{"date":"1397/04/05 20:00","price":68.73},{"date":"1397/04/05 20:32","price":69.27},{"date":"1397/04/05 21:00","price":70.22},{"date":"1397/04/05 21:32","price":70.28},{"date":"1397/04/05 22:32","price":70.22},{"date":"1397/04/05 23:00","price":70.17},{"date":"1397/04/05 23:32","price":70.44}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399