کمترین: 
1014500
بیشترین: 
1122000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1023500
زمان: 
4/4 23:55
قیمت آبشده جهانی امروز 4 تیر 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1023500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 13:15","price":1094000},{"date":"1397/04/04 13:55","price":1090000},{"date":"1397/04/04 14:05","price":1088000},{"date":"1397/04/04 14:15","price":1096000},{"date":"1397/04/04 14:25","price":1102500},{"date":"1397/04/04 14:35","price":1122000},{"date":"1397/04/04 14:45","price":1099000},{"date":"1397/04/04 14:55","price":1108000},{"date":"1397/04/04 15:05","price":1116000},{"date":"1397/04/04 15:35","price":1115500},{"date":"1397/04/04 15:40","price":1117000},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1106000},{"date":"1397/04/04 16:10","price":1099000},{"date":"1397/04/04 16:15","price":1093000},{"date":"1397/04/04 16:25","price":1097000},{"date":"1397/04/04 16:35","price":1096000},{"date":"1397/04/04 16:50","price":1092500},{"date":"1397/04/04 17:00","price":1091000},{"date":"1397/04/04 17:15","price":1083000},{"date":"1397/04/04 18:05","price":1038000},{"date":"1397/04/04 20:25","price":1034000},{"date":"1397/04/04 21:35","price":1016000},{"date":"1397/04/04 22:45","price":1014500},{"date":"1397/04/04 23:55","price":1023500}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399