کمترین: 
1014000
بیشترین: 
1121500
قیمت تقلبی: 
1023000
زمان: 
4/4 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 4 تیر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1023000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 13:15","price":1093500},{"date":"1397/04/04 13:55","price":1089500},{"date":"1397/04/04 14:05","price":1087500},{"date":"1397/04/04 14:15","price":1095500},{"date":"1397/04/04 14:25","price":1102000},{"date":"1397/04/04 14:35","price":1121500},{"date":"1397/04/04 14:45","price":1098500},{"date":"1397/04/04 14:55","price":1107500},{"date":"1397/04/04 15:05","price":1115500},{"date":"1397/04/04 15:35","price":1115000},{"date":"1397/04/04 15:40","price":1116500},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1105500},{"date":"1397/04/04 16:10","price":1098500},{"date":"1397/04/04 16:15","price":1092500},{"date":"1397/04/04 16:25","price":1096500},{"date":"1397/04/04 16:35","price":1095500},{"date":"1397/04/04 16:50","price":1092000},{"date":"1397/04/04 17:00","price":1090500},{"date":"1397/04/04 17:15","price":1082500},{"date":"1397/04/04 18:05","price":1037500},{"date":"1397/04/04 20:25","price":1033500},{"date":"1397/04/04 21:35","price":1015500},{"date":"1397/04/04 22:45","price":1014000},{"date":"1397/04/04 23:55","price":1023000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399