کمترین: 
1013500
بیشترین: 
1121000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1022500
زمان: 
4/4 23:55
قیمت آبشده نقدی امروز 4 تیر 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1022500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 13:15","price":1093000},{"date":"1397/04/04 13:55","price":1089000},{"date":"1397/04/04 14:05","price":1086000},{"date":"1397/04/04 14:15","price":1095000},{"date":"1397/04/04 14:25","price":1101500},{"date":"1397/04/04 14:35","price":1121000},{"date":"1397/04/04 14:45","price":1098000},{"date":"1397/04/04 14:55","price":1107000},{"date":"1397/04/04 15:05","price":1119000},{"date":"1397/04/04 15:15","price":1115000},{"date":"1397/04/04 15:35","price":1114500},{"date":"1397/04/04 15:40","price":1116000},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1104000},{"date":"1397/04/04 16:10","price":1098000},{"date":"1397/04/04 16:15","price":1092000},{"date":"1397/04/04 16:25","price":1096000},{"date":"1397/04/04 16:35","price":1095000},{"date":"1397/04/04 16:50","price":1091500},{"date":"1397/04/04 17:00","price":1090000},{"date":"1397/04/04 17:15","price":1082000},{"date":"1397/04/04 18:05","price":1037000},{"date":"1397/04/04 20:25","price":1033000},{"date":"1397/04/04 21:35","price":1015000},{"date":"1397/04/04 22:45","price":1013500},{"date":"1397/04/04 23:55","price":1022500}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399