کمترین: 
1223300
بیشترین: 
1298400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1243200
زمان: 
4/4 22:45
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 4 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1243200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 11:35","price":1223300},{"date":"1397/04/04 12:55","price":1236600},{"date":"1397/04/04 15:05","price":1298400},{"date":"1397/04/04 19:15","price":1260900},{"date":"1397/04/04 20:25","price":1241000},{"date":"1397/04/04 21:35","price":1234400},{"date":"1397/04/04 22:45","price":1243200}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399