کمترین: 
4695
بیشترین: 
5229
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4728
زمان: 
4/4 22:50
قیمت منات آذربایجان امروز 4 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 تیر 1397 , 4728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":5104},{"date":"1397/04/04 10:30","price":5106},{"date":"1397/04/04 10:40","price":5107},{"date":"1397/04/04 10:50","price":5110},{"date":"1397/04/04 11:00","price":5108},{"date":"1397/04/04 11:30","price":4915},{"date":"1397/04/04 11:40","price":4695},{"date":"1397/04/04 11:50","price":4860},{"date":"1397/04/04 12:00","price":4859},{"date":"1397/04/04 12:20","price":4858},{"date":"1397/04/04 12:50","price":4856},{"date":"1397/04/04 13:00","price":4908},{"date":"1397/04/04 13:10","price":4898},{"date":"1397/04/04 14:00","price":4901},{"date":"1397/04/04 14:10","price":4977},{"date":"1397/04/04 14:30","price":4978},{"date":"1397/04/04 15:00","price":5229},{"date":"1397/04/04 15:20","price":5020},{"date":"1397/04/04 15:40","price":5019},{"date":"1397/04/04 15:50","price":5016},{"date":"1397/04/04 16:10","price":5012},{"date":"1397/04/04 16:20","price":4997},{"date":"1397/04/04 16:30","price":4995},{"date":"1397/04/04 16:40","price":4997},{"date":"1397/04/04 16:50","price":4998},{"date":"1397/04/04 17:00","price":4997},{"date":"1397/04/04 17:20","price":4971},{"date":"1397/04/04 19:10","price":4980},{"date":"1397/04/04 19:20","price":4835},{"date":"1397/04/04 20:30","price":4761},{"date":"1397/04/04 21:40","price":4736},{"date":"1397/04/04 22:50","price":4728}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399