کمترین: 
5777
بیشترین: 
6559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5939
زمان: 
4/4 21:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 تیر 1397 , 5939 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":6400},{"date":"1397/04/04 10:30","price":6398},{"date":"1397/04/04 10:40","price":6400},{"date":"1397/04/04 10:50","price":6401},{"date":"1397/04/04 11:00","price":6400},{"date":"1397/04/04 11:10","price":6401},{"date":"1397/04/04 11:20","price":6406},{"date":"1397/04/04 11:30","price":6166},{"date":"1397/04/04 11:40","price":5777},{"date":"1397/04/04 11:50","price":6097},{"date":"1397/04/04 12:00","price":6091},{"date":"1397/04/04 12:10","price":6094},{"date":"1397/04/04 12:20","price":6099},{"date":"1397/04/04 12:40","price":6098},{"date":"1397/04/04 12:50","price":6099},{"date":"1397/04/04 13:00","price":6100},{"date":"1397/04/04 13:10","price":6153},{"date":"1397/04/04 13:30","price":6152},{"date":"1397/04/04 13:40","price":6153},{"date":"1397/04/04 14:00","price":6150},{"date":"1397/04/04 14:10","price":6243},{"date":"1397/04/04 14:30","price":6245},{"date":"1397/04/04 14:40","price":6248},{"date":"1397/04/04 14:50","price":6245},{"date":"1397/04/04 15:00","price":6559},{"date":"1397/04/04 15:20","price":6298},{"date":"1397/04/04 15:40","price":6297},{"date":"1397/04/04 15:50","price":6296},{"date":"1397/04/04 16:10","price":6293},{"date":"1397/04/04 16:20","price":6271},{"date":"1397/04/04 16:30","price":6272},{"date":"1397/04/04 16:40","price":6274},{"date":"1397/04/04 16:50","price":6278},{"date":"1397/04/04 17:00","price":6280},{"date":"1397/04/04 17:20","price":6242},{"date":"1397/04/04 19:10","price":6252},{"date":"1397/04/04 19:20","price":6063},{"date":"1397/04/04 20:30","price":5973},{"date":"1397/04/04 21:40","price":5939}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399