کمترین: 
970
بیشترین: 
1099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
996
زمان: 
4/4 22:50
قیمت کرون نروژ امروز 4 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 تیر 1397 , 996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":1075},{"date":"1397/04/04 10:30","price":1076},{"date":"1397/04/04 10:40","price":1075},{"date":"1397/04/04 11:00","price":1076},{"date":"1397/04/04 11:20","price":1075},{"date":"1397/04/04 11:30","price":1035},{"date":"1397/04/04 11:40","price":970},{"date":"1397/04/04 11:50","price":1023},{"date":"1397/04/04 12:00","price":1022},{"date":"1397/04/04 12:20","price":1023},{"date":"1397/04/04 13:10","price":1032},{"date":"1397/04/04 13:20","price":1033},{"date":"1397/04/04 13:30","price":1032},{"date":"1397/04/04 14:00","price":1033},{"date":"1397/04/04 14:10","price":1048},{"date":"1397/04/04 14:30","price":1047},{"date":"1397/04/04 14:40","price":1048},{"date":"1397/04/04 15:00","price":1099},{"date":"1397/04/04 15:20","price":1054},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1055},{"date":"1397/04/04 16:10","price":1057},{"date":"1397/04/04 16:20","price":1053},{"date":"1397/04/04 16:30","price":1054},{"date":"1397/04/04 16:50","price":1055},{"date":"1397/04/04 17:20","price":1049},{"date":"1397/04/04 19:10","price":1050},{"date":"1397/04/04 19:20","price":1017},{"date":"1397/04/04 20:30","price":1002},{"date":"1397/04/04 21:40","price":997},{"date":"1397/04/04 22:50","price":996}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399