کمترین: 
1271
بیشترین: 
1397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1271
زمان: 
4/4 22:50
قیمت کرون دانمارک امروز 4 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1271 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":1364},{"date":"1397/04/04 10:40","price":1365},{"date":"1397/04/04 11:00","price":1364},{"date":"1397/04/04 11:30","price":1313},{"date":"1397/04/04 11:40","price":1280},{"date":"1397/04/04 11:50","price":1298},{"date":"1397/04/04 12:10","price":1297},{"date":"1397/04/04 13:00","price":1299},{"date":"1397/04/04 13:10","price":1310},{"date":"1397/04/04 13:30","price":1311},{"date":"1397/04/04 14:00","price":1310},{"date":"1397/04/04 14:10","price":1329},{"date":"1397/04/04 14:30","price":1331},{"date":"1397/04/04 14:50","price":1330},{"date":"1397/04/04 15:00","price":1397},{"date":"1397/04/04 15:20","price":1340},{"date":"1397/04/04 15:40","price":1341},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1342},{"date":"1397/04/04 16:10","price":1343},{"date":"1397/04/04 16:20","price":1339},{"date":"1397/04/04 16:40","price":1340},{"date":"1397/04/04 16:50","price":1341},{"date":"1397/04/04 17:20","price":1334},{"date":"1397/04/04 19:10","price":1335},{"date":"1397/04/04 19:20","price":1295},{"date":"1397/04/04 20:30","price":1276},{"date":"1397/04/04 21:40","price":1272},{"date":"1397/04/04 22:50","price":1271}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399