کمترین: 
21060
بیشترین: 
23231
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21126
زمان: 
4/4 22:50
قیمت دینار بحرین امروز 4 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 تیر 1397 , 21126 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":22408},{"date":"1397/04/04 10:30","price":22426},{"date":"1397/04/04 10:40","price":22428},{"date":"1397/04/04 11:00","price":22439},{"date":"1397/04/04 11:10","price":22434},{"date":"1397/04/04 11:20","price":22467},{"date":"1397/04/04 11:30","price":21616},{"date":"1397/04/04 11:40","price":21060},{"date":"1397/04/04 11:50","price":21382},{"date":"1397/04/04 12:00","price":21397},{"date":"1397/04/04 12:10","price":21392},{"date":"1397/04/04 12:20","price":21413},{"date":"1397/04/04 12:40","price":21411},{"date":"1397/04/04 12:50","price":21425},{"date":"1397/04/04 13:00","price":21420},{"date":"1397/04/04 13:10","price":21638},{"date":"1397/04/04 13:20","price":21630},{"date":"1397/04/04 13:30","price":21672},{"date":"1397/04/04 14:00","price":21716},{"date":"1397/04/04 14:10","price":22091},{"date":"1397/04/04 14:30","price":22114},{"date":"1397/04/04 14:40","price":22116},{"date":"1397/04/04 15:00","price":23231},{"date":"1397/04/04 15:20","price":22301},{"date":"1397/04/04 15:40","price":22322},{"date":"1397/04/04 15:50","price":22312},{"date":"1397/04/04 16:10","price":22314},{"date":"1397/04/04 16:20","price":22267},{"date":"1397/04/04 16:30","price":22262},{"date":"1397/04/04 16:40","price":22272},{"date":"1397/04/04 16:50","price":22277},{"date":"1397/04/04 17:00","price":22276},{"date":"1397/04/04 17:20","price":22168},{"date":"1397/04/04 19:10","price":22216},{"date":"1397/04/04 19:20","price":21564},{"date":"1397/04/04 20:30","price":21246},{"date":"1397/04/04 21:40","price":21121},{"date":"1397/04/04 22:50","price":21126}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399