کمترین: 
20390
بیشترین: 
23146
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20967
زمان: 
4/4 21:40
قیمت ریال عمان امروز 4 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 تیر 1397 , 20967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":22587},{"date":"1397/04/04 10:30","price":22605},{"date":"1397/04/04 10:40","price":22610},{"date":"1397/04/04 10:50","price":22613},{"date":"1397/04/04 11:00","price":22618},{"date":"1397/04/04 11:10","price":22613},{"date":"1397/04/04 11:20","price":22614},{"date":"1397/04/04 11:30","price":21759},{"date":"1397/04/04 11:40","price":20390},{"date":"1397/04/04 11:50","price":21529},{"date":"1397/04/04 12:00","price":21513},{"date":"1397/04/04 12:10","price":21508},{"date":"1397/04/04 12:20","price":21507},{"date":"1397/04/04 12:40","price":21505},{"date":"1397/04/04 12:50","price":21497},{"date":"1397/04/04 13:00","price":21494},{"date":"1397/04/04 13:10","price":21688},{"date":"1397/04/04 13:20","price":21683},{"date":"1397/04/04 13:30","price":21687},{"date":"1397/04/04 13:40","price":21689},{"date":"1397/04/04 14:00","price":21697},{"date":"1397/04/04 14:10","price":22041},{"date":"1397/04/04 14:30","price":22038},{"date":"1397/04/04 14:40","price":22036},{"date":"1397/04/04 14:50","price":22041},{"date":"1397/04/04 15:00","price":23146},{"date":"1397/04/04 15:20","price":22216},{"date":"1397/04/04 15:40","price":22217},{"date":"1397/04/04 15:50","price":22210},{"date":"1397/04/04 16:10","price":22189},{"date":"1397/04/04 16:20","price":22122},{"date":"1397/04/04 16:30","price":22119},{"date":"1397/04/04 16:40","price":22122},{"date":"1397/04/04 16:50","price":22127},{"date":"1397/04/04 17:00","price":22119},{"date":"1397/04/04 17:20","price":22003},{"date":"1397/04/04 19:10","price":22047},{"date":"1397/04/04 19:20","price":21396},{"date":"1397/04/04 20:30","price":21084},{"date":"1397/04/04 21:40","price":20967}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399