کمترین: 
2125
بیشترین: 
2385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2160
زمان: 
4/4 21:40
قیمت ریال عربستان امروز 4 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 تیر 1397 , 2160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":2331},{"date":"1397/04/04 10:30","price":2332},{"date":"1397/04/04 10:40","price":2333},{"date":"1397/04/04 10:50","price":2332},{"date":"1397/04/04 11:00","price":2333},{"date":"1397/04/04 11:10","price":2329},{"date":"1397/04/04 11:30","price":2244},{"date":"1397/04/04 11:40","price":2125},{"date":"1397/04/04 11:50","price":2220},{"date":"1397/04/04 12:00","price":2218},{"date":"1397/04/04 12:10","price":2217},{"date":"1397/04/04 12:20","price":2218},{"date":"1397/04/04 12:40","price":2217},{"date":"1397/04/04 13:00","price":2240},{"date":"1397/04/04 13:10","price":2236},{"date":"1397/04/04 14:10","price":2271},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2385},{"date":"1397/04/04 15:20","price":2290},{"date":"1397/04/04 16:10","price":2287},{"date":"1397/04/04 16:20","price":2278},{"date":"1397/04/04 16:30","price":2279},{"date":"1397/04/04 16:40","price":2280},{"date":"1397/04/04 16:50","price":2281},{"date":"1397/04/04 17:00","price":2279},{"date":"1397/04/04 17:20","price":2268},{"date":"1397/04/04 19:10","price":2272},{"date":"1397/04/04 19:20","price":2206},{"date":"1397/04/04 20:30","price":2172},{"date":"1397/04/04 21:40","price":2160}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399