کمترین: 
26128
بیشترین: 
29670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26893
زمان: 
4/4 21:40
قیمت دینار کویت امروز 4 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 تیر 1397 , 26893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":28942},{"date":"1397/04/04 10:30","price":28965},{"date":"1397/04/04 10:40","price":28972},{"date":"1397/04/04 10:50","price":28975},{"date":"1397/04/04 11:00","price":28979},{"date":"1397/04/04 11:10","price":28975},{"date":"1397/04/04 11:20","price":28982},{"date":"1397/04/04 11:30","price":27880},{"date":"1397/04/04 11:40","price":26128},{"date":"1397/04/04 11:50","price":27591},{"date":"1397/04/04 12:00","price":27567},{"date":"1397/04/04 12:10","price":27560},{"date":"1397/04/04 12:20","price":27564},{"date":"1397/04/04 12:40","price":27562},{"date":"1397/04/04 12:50","price":27552},{"date":"1397/04/04 13:00","price":27549},{"date":"1397/04/04 13:10","price":27798},{"date":"1397/04/04 13:20","price":27792},{"date":"1397/04/04 13:30","price":27799},{"date":"1397/04/04 13:40","price":27794},{"date":"1397/04/04 14:00","price":27812},{"date":"1397/04/04 14:10","price":28253},{"date":"1397/04/04 14:30","price":28241},{"date":"1397/04/04 14:50","price":28253},{"date":"1397/04/04 15:00","price":29670},{"date":"1397/04/04 15:20","price":28469},{"date":"1397/04/04 15:40","price":28476},{"date":"1397/04/04 15:50","price":28450},{"date":"1397/04/04 16:10","price":28446},{"date":"1397/04/04 16:20","price":28353},{"date":"1397/04/04 16:30","price":28347},{"date":"1397/04/04 16:40","price":28359},{"date":"1397/04/04 16:50","price":28357},{"date":"1397/04/04 17:00","price":28359},{"date":"1397/04/04 17:20","price":28197},{"date":"1397/04/04 19:10","price":28263},{"date":"1397/04/04 19:20","price":27418},{"date":"1397/04/04 20:30","price":27025},{"date":"1397/04/04 21:40","price":26893}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399