کمترین: 
897
بیشترین: 
1005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
912
زمان: 
4/4 22:50
قیمت کرون سوئد امروز 4 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 تیر 1397 , 912 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":985},{"date":"1397/04/04 10:50","price":984},{"date":"1397/04/04 11:30","price":947},{"date":"1397/04/04 11:40","price":897},{"date":"1397/04/04 11:50","price":936},{"date":"1397/04/04 12:00","price":934},{"date":"1397/04/04 12:10","price":933},{"date":"1397/04/04 12:20","price":934},{"date":"1397/04/04 12:40","price":933},{"date":"1397/04/04 12:50","price":934},{"date":"1397/04/04 13:10","price":942},{"date":"1397/04/04 13:20","price":943},{"date":"1397/04/04 14:00","price":942},{"date":"1397/04/04 14:10","price":957},{"date":"1397/04/04 14:40","price":958},{"date":"1397/04/04 14:50","price":957},{"date":"1397/04/04 15:00","price":1005},{"date":"1397/04/04 15:20","price":964},{"date":"1397/04/04 15:50","price":965},{"date":"1397/04/04 16:10","price":966},{"date":"1397/04/04 16:20","price":963},{"date":"1397/04/04 16:30","price":962},{"date":"1397/04/04 16:40","price":963},{"date":"1397/04/04 16:50","price":964},{"date":"1397/04/04 17:20","price":959},{"date":"1397/04/04 19:10","price":958},{"date":"1397/04/04 19:20","price":930},{"date":"1397/04/04 20:30","price":916},{"date":"1397/04/04 21:40","price":913},{"date":"1397/04/04 22:50","price":912}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399